ข่าวหุ้นล่าสุด

ก.ล.ต.เปิดโผผู้บริหารซื้อ-ขาย-โอนหุ้น ประจำวันที่ 01 ต.ค. 61

 

 

    สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร (แบบ 59-2) ประจำวันที่ 01 ต.ค. 61

 
ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 30 รายการ)
ชื่อบริษัทชื่อผู้บริหารความสัมพันธ์ *ประเภทหลักทรัพย์วันที่ได้มา/จำหน่ายจำนวนราคาวิธีการได้มา/จำหน่ายหมายเหตุ
โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(COMAN) นาย สมบูรณ์ ศุขีวิริยะ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (วัชรี ศุขีวิริยะ) หุ้นสามัญ 26/09/2561 100,000 4.80 ขาย  
ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SUSCO) นาย มงคล สิมะโรจน์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 28/09/2561 50,000 3.26 ซื้อ  
ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด (มหาชน) บมจ.(DCC) นาย ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 28/09/2561 1,000,000 1.08 ซื้อ  
โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TTA) นาย เฉลิมชัย มหากิจศิริ ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 27/09/2561 10,389,670 0.31 ขาย  
ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TFMAMA) นางสาว พจนี พะเนียงเวทย์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 01/10/2561 1,300 160.00 ซื้อ  
ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TFMAMA) นาย พิพัฒ พะเนียงเวทย์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 01/10/2561 1,300 160.00 ซื้อ  
ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TFMAMA) นาย พิพัฒ พะเนียงเวทย์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 01/10/2561 1,500 162.00 ซื้อ  
บางกอก เดค-คอน จำกัด (มหาชน) บมจ.(BKD) นาง นุชนารถ รัตนสุวรรณชาติ ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 27/09/2561 30,500,000 0.18 ขาย  
บางกอก เดค-คอน จำกัด (มหาชน) บมจ.(BKD) นาง นุชนารถ รัตนสุวรรณชาติ ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 27/09/2561 4,817,633 0.18 ขาย  
บางกอก เดค-คอน จำกัด (มหาชน) บมจ.(BKD) นาง นุชนารถ รัตนสุวรรณชาติ ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 27/09/2561 200,000 0.34 ขาย  
บางกอก เดค-คอน จำกัด (มหาชน) บมจ.(BKD) นาง นุชนารถ รัตนสุวรรณชาติ ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 27/09/2561 12,833,333 0.18 ขาย  
บางกอก เดค-คอน จำกัด (มหาชน) บมจ.(BKD) นาง นุชนารถ รัตนสุวรรณชาติ ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 27/09/2561 860,300 0.18 ขาย  
บางกอก เดค-คอน จำกัด (มหาชน) บมจ.(BKD) นาง นุชนารถ รัตนสุวรรณชาติ ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 27/09/2561 8,802,187 0.18 ขาย  
บางกอก เดค-คอน จำกัด (มหาชน) บมจ.(BKD) นาง นุชนารถ รัตนสุวรรณชาติ ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 27/09/2561 20,000,000 0.18 ขาย  
บางกอก เดค-คอน จำกัด (มหาชน) บมจ.(BKD) นาง นุชนารถ รัตนสุวรรณชาติ ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 27/09/2561 6,500,000 0.18 ขาย  
มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MILL) นางสาว สุทธิรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 01/10/2561 200,000 0.03 ขาย  
มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MILL) นางสาว สุทธิรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 28/09/2561 200,000 0.03 ขาย  
ไมด้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) บมจ.(MIDA) นาย วิสูตร เอี้ยวศิวิกูล ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 28/10/2561 12,824,470 0.01 ขาย  
โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) บมจ.(VIBHA) นาง เรวดี ต.สุวรรณ ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 28/09/2561 6 0.33 ซื้อ  
โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) บมจ.(VIBHA) นาง เรวดี ต.สุวรรณ ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 28/09/2561 786,400 0.33 ขาย  
สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) บมจ.(SKY) นาย วิรัตน์ อนุรักษ์พุฒิ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 01/10/2561 10,000 13.70 ซื้อ  
สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(SMT) นาง พูนพรรณ ไชยกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 01/10/2561 291,986 2.28 ขาย  
สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(SMT) นาง พูนพรรณ ไชยกุล ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 01/10/2561 72,996 0.64 ขาย  
สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(SMT) นาย สมนึก ไชยกุล คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง พูนพรรณ ไชยกุล) หุ้นสามัญ 01/10/2561 291,986 2.28 ขาย  
สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(SMT) นาย สมนึก ไชยกุล คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง พูนพรรณ ไชยกุล) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 01/10/2561 72,996 0.64 ขาย  
เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SVI) นาย พิเชษฐ กนกศิริมา ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 28/09/2561 50,000 5.55 ซื้อ  
เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ASN) นาย ธวัชชัย เลิศรุ่งเรือง ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 28/09/2561 5,000 3.94 ซื้อ  
ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) บมจ.(HUMAN) นาย สุนทร เด่นธรรม ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 28/09/2561 7,000,000 11.20 ขาย  
โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(HMPRO) นาย วีรพันธ์ อังสุมาลี ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 28/09/2561 200,000 16.05 ขาย  
โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(HMPRO) นาย อนุชา จิตจาตุรันต์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 28/09/2561 400,000 16.00 ขาย  

เรียบเรียง  อรนุช ภัทรกุล 
                อีเมล์. reporter@efinancethai.com


ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด