ข่าวหุ้นล่าสุด

ก.ล.ต.เปิดโผผู้บริหารซื้อ-ขาย-โอนหุ้น ประจำวันที่ 22 มิ.ย. 61

 

 

   สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร (แบบ 59-2) ประจำวันที่ 22 มิ.ย. 61

ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร ความ
สัมพันธ์ *
ประเภท
หลักทรัพย์
วันที่รับเอกสาร วันที่ได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา วิธีการได้มา/จำหน่าย หมายเหตุ
เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(JSP) ไพโรจน์  วัฒนวโรดม คู่สมรส หุ้นสามัญ 22/06/2561 20/06/2561 1,100,000 0.67 ขาย  
เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(JCK) อภิชัย  เตชะอุบล ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 22/06/2561 19/06/2561 1,557,700 1.56 ซื้อ  
เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(JCK) อภิชัย  เตชะอุบล ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 22/06/2561 20/06/2561 132,000 1.55 ซื้อ  
เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(JCK) อภิชัย  เตชะอุบล ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 22/06/2561 20/06/2561 30,000 1.56 ขาย  
ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SYNTEC) จิรโมท  พหูสูตร ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 22/06/2561 21/06/2561 204,300 4.18 ซื้อ  
ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(TAKUNI) กาญจนา  ริมพณิชยกิจ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 22/06/2561 19/06/2561 250,000 0.88 ซื้อ  
ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TMILL) ประภาส  ชุติมาวรพันธ์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 22/06/2561 20/06/2561 112,000 2.98 ซื้อ  
ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TMILL) ประภาส  ชุติมาวรพันธ์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 22/06/2561 21/06/2561 60,000 2.98 ซื้อ  
ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(TTCL) เซอิจิ  อิทาคุระ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 22/06/2561 21/06/2561 110,000 8.15 ซื้อ  
ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน) บมจ.(THRE) กีรติ  พานิชชีวะ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 22/06/2561 20/06/2561 100,000 1.22 ซื้อ  
น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) บมจ.(TVO) พาชัย  จันทร์พิทักษ์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 22/06/2561 21/06/2561 100,000 27.75 ซื้อ  
บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BAFS) ศุภดิศ  ดิศกุล คู่สมรส หุ้นสามัญ 22/06/2561 20/06/2561 15,000 32.50 ซื้อ  
บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) บมจ.(BCPG) ชัยวัฒน์  โควาวิสารัช ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 22/06/2561 21/06/2561 50,000 17.40 ซื้อ  
บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BTS) คีรี  กาญจนพาสน์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 22/06/2561 19/06/2561 1,000,000 9.10 ซื้อ  
ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SCC) ธาริษา  วัฒนเกส คู่สมรส หุ้นสามัญ 21/06/2561 18/06/2561 2,000 425.00 ซื้อ  
พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(EA) สมบูรณ์  อาหุนัย ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 22/06/2561 20/06/2561 40,000 34.63 ซื้อ  
พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(EA) สมบูรณ์  อาหุนัย ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 22/06/2561 21/06/2561 10,000 34.25 ซื้อ  
โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(RPH) ธีระวัฒน์  ศรีนัครินทร์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 21/06/2561 19/06/2561 10,000 4.92 ซื้อ  
โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(RPH) ธีระวัฒน์  ศรีนัครินทร์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 21/06/2561 20/06/2561 42,000 4.95 ซื้อ  
โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บมจ.(EPCO) ยุทธ  ชินสุภัคกุล ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 22/06/2561 21/06/2561 100,000 5.10 ขาย  
โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บมจ.(EPCO) ยุทธ  ชินสุภัคกุล ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 22/06/2561 21/06/2561 500,000 5.15 ซื้อ  
วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) บมจ.(VGI) ชวิล  กัลยาณมิตร ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 22/06/2561 20/06/2561 500,000 7.60 ขาย  
วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) บมจ.(VGI) ชวิล  กัลยาณมิตร ผู้จัดทำ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 22/06/2561 20/06/2561 335,600 0.14 ซื้อ  
ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SAWAD) ดวงใจ  แก้วบุตตา ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 22/06/2561 21/06/2561 704,500 31.18 ซื้อ  
ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SAWAD) ดวงใจ  แก้วบุตตา ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 22/06/2561 22/06/2561 490,900 30.77 ซื้อ  
สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(SMT) พูนพรรณ  ไชยกุล คู่สมรส หุ้นสามัญ 22/06/2561 21/06/2561 206,300 2.36 ซื้อ ทำรายการ โดย นายสมนึก ไชยกุล (คู่สมรส)
สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(SMT) สมนึก  ไชยกุล ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 22/06/2561 21/06/2561 206,300 2.36 ซื้อ  
สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPORT) วรรคสร  โหลทอง ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 22/06/2561 21/06/2561 50,000 0.57 ซื้อ  
สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPORT) วรรคสร  โหลทอง ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 22/06/2561 21/06/2561 9,000 0.56 ซื้อ  
สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SE) แสงเพชร  ตันทะอธิพานิช ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 22/06/2561 21/06/2561 14,400 2.28 ซื้อ  
ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน) บมจ.(ASIAN) สมศักดิ์  อมรรัตนชัยกุล ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 22/06/2561 21/06/2561 300,000 5.53 ซื้อ  
อาซีฟา จำกัด (มหาชน) บมจ.(ASEFA) เสงี่ยม  กล่อมจิตเจริญ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 21/06/2561 18/06/2561 30,000 5.10 ซื้อ  
อาร์เอส จำกัด (มหาชน) บมจ.(RS) โสรัตน์  วณิชวรากิจ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 22/06/2561 21/06/2561 300,000 17.00 ซื้อ  
เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) บมจ.(ATP30) นิชานันท์  รัตนเกตุ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 21/06/2561 19/06/2561 100,000 1.64 ซื้อ  
เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) บมจ.(NFC) ณัฐพงษ์  รัตนสุวรรณทวี ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 22/06/2561 21/06/2561 463,200 11.00 ซื้อ  
เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) บมจ.(NFC) ณัฐภพ  รัตนสุวรรณทวี ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 22/06/2561 21/06/2561 405,000 11.02 ซื้อ  
ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(ICC) บุญเกียรติ  โชควัฒนา ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 22/06/2561 22/06/2561 175,000 40.00 ซื้อ ซื้อจากพนักงาน


*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง

 

 


เรียบเรียง  อรนุช ภัทรกุล 
                อีเมล์. reporter@efinancethai.com


ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด