ข่าวหุ้นล่าสุด

SAMTEL ได้งานติดตั้งระบบเครือข่ายโทรคมนาคมทหาร-CCTV รวมมูลค่า 767 ลบ.

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -26 มิ.ย. 62 13:30 น.

  บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) หรือ SAMTEL แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า บริษัท สามารถคอมเทค จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 ได้งานรับจ้างงานโครงการต่างๆ รวมทั้งสิ้น 2 โครงการ รวมมูลค่า 767 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
  1. ได้รับหนังสือแจ้งตกลงซื้องานติดตั้งระบบเครือข่ายโทรคมนาคมทหาร และอุปกรณ์ประกอบระบบ ตามโครงการพัฒนาระบบโทรคมนาคมทหาร ประจำปีงบประมาณ 2562-2564 จากกองบัญชาการกองทัพไทย เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562 เพื่อดำเนินการติดตั้งระบบเครือข่ายโทรคมนาคมทหาร และอุปกรณ์ประกอบระบบ โดยมีมูลค่างานรวมทั้งสิ้น 598.8 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ระยะเวลาดำเนินการ 910 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาและให้บริษัทย่อยนำเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการจัดทำสัญญา และลงนามในสัญญาต่อไป
  2. ได้รับหนังสือแจ้งงานจ้างจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณสวนสาธารณะ ในพืนที่กรุงเทพมหานคร กับกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 เพื่อดำเนินการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ทเกียวข้อง โดยมีมูลค่างานรวมทั้งสิ้น 168.64 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ระยะเวลาดำเนินการ 270 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาและให้บริษัทย่อยนำเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการจัดทำสัญญา และลงนามในสัญญาต่อไป

ลักษณะธุรกิจของ SAMTEL
ดำเนินธุรกิจ 3 สาย ดังนี้ 1. สายธุรกิจโครงสร้างเครือข่ายการสื่อสารโทรคมนาคม 2. สายธุรกิจเทคโนโลยีประยุกต์ด้าน ICT และ 3. สายธุรกิจแอปพลิเคชั่นสนับสนุนด้านการประกอบธุรกิจ

 


เรียบเรียง  จำเนียร พรทวีทรัพย์ 
อนุมัติ     พิมพ์รภัส ศิริไพรวัน 


ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด