ข่าวนี้ที่ 1

JMART เพิ่มทุนทั้งเครือ 3.44 หมื่นลบ. เปิดทางกลุ่ม BTS ร่วมทุน

JMART เพิ่มทุนทั้งเครือ 3.44 หมื่นลบ. เปิดทางกลุ่ม BTS ร่วมทุน

          กลุ่ม "เจ มาร์ท (JMART)" นำโดย JMART -SINGER-JMT ประกาศเพิ่มทุนครั้งใหญ่ ระดมเงินรวมสูงถึง 3.44 หมื่นล้านบาท หวังสร้างการเติบโตระยะยาว 3-5 ปี แบบ J-Curve พร้อมเปิดทางให้ VGI และ U บริษัทในกลุ่ม BTS เข้าร่วมทุนกว่า 1.75-1.85 หมื่นลบ. ลุยต่อยอดธุรกิจค้าปลีกไอที การเงิน ประกัน เทคโนโลยี ธุรกิจบริการชำระเงิน และโลจิสติกส์

          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กลุ่มบริษัท เจมาร์ท จำกัด (มหาชน) หรือ JMART ได้ประกาศเพิ่มทุนครั้งใหญ่พร้อมกันถึง 3 บริษัท ประกอบด้วย JMART บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SINGER และ บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) หรือ JMT โดยมีมูลค่าระดมทุนรวมกันสูงถึง 3.44 หมื่นล้านบาท

          โดยในส่วนของ JMART เพิ่มทุนจดทะเบียน เพื่อเสนอขายให้กับ 2 บริษัทในกลุ่มของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ BTS ประกอบด้วย บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) หรือ VGI และ บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ U ขณะที่ SINGER เพิ่มทุน เพื่อเสนอขายหุ้นให้กับ U บางส่วน และที่เหลือเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม 

          ทั้งนี้ การขายหุ้นเพิ่มทุนของทั้ง JMART และ SINGER ให้กับ VGI และ U มีมูลค่ารวมกันสูงถึง 1.75 หมื่นล้านบาท และหากรวมการใช้สิทธิแปลงสภาพวอร์แรนต์เต็มจำนวน จะทำให้มูลค่าการร่วมทุนสูงถึง 1.85 หมื่นล้านบาท ส่งผลให้ VGI และ U จะเข้ามาถือหุ้นใน JMART สัดส่วน 15% และ 9.90% ตามลำดับ ส่วน U จะเข้าไปถือหุ้นใน SINGER จำนวน 24.90%

          ส่วน JMT ประกาศเพิ่มทุน 1 หมื่นล้านบาท เพื่อระดมเงินในการจัดซื้อและบริหารหนี้ด้อยคุณภาพ (Distressed Debts) ที่คัดกรองปัจจัยพื้นฐานทางการเงินของผู้กู้แล้ว) ใช้เป็นเงินลงทุนหมุนเวียน และใช้ในการชำระคืนหนี้สินของบริษัท

          สำหรับรายละเอียดของการเพิ่มทุนและร่วมทุนทั้งหมดมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

          *** JMART เพิ่มทุน 342.36 ล้านหุ้น จัดสรรให้ VGI-U

          JMART แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/64 (1พ.ย.64) เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 384,803,597 หุ้น เพื่อ 1. เสนอขายให้ VGI จำนวน 206,241,800 หุ้น ในราคาหุ้นละ 30.3370 บาท  คิดเป็นมูลค่าไม่น้อยกว่า 6,256,757,486.60 บาท ส่งผลให้ VGI เข้าถือหุ้นใน JMART จำนวน 15%

          2. เสนอขายให้ U จำนวน 136,119,587 หุ้น ในราคาหุ้นละ 30.3370 บาท คิดเป็นมูลค่าไม่น้อยกว่า 4,129,459,910.82 บาท ส่งผลให้ U ถือหุ้นใน JMART จำนวน 9.90% และ 3. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 42,060,884 หุ้น รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (JMART-W6) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) 

          4. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 381,326 หุ้น รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิภายใต้โครงการ JMART-W3 และ JMART-W4
 
          *** SINGER เพิ่มทุน 305 ล้านหุ้น ขายให้ U และผู้ถือหุ้นเดิม 

          ด้าน SINGER แจ้งตลท.ว่า คณะกรรมการมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 305,007,841 หุ้น เพื่อ 1. เสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิม(Rights Offering)  ในราคาเสนอขายหุ้นละ 36.3005 บาท รวมมูลค่า 3,497,243,313.93 บาท ทั้งนี้ อัตราส่วนการจัดสรรยังไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับผลการใช้สิทธิแปลงสภาพ SINGER-W2 ในวันที่ 30 ก.ย.64 อย่างไรก็ดี อัตราส่วนการจัดสรรจะอยู่ในช่วง 5.171 – 5.533 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน

          2.จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้ U โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน ในราคาเสนอขายหุ้นละ 36.3005 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 7,155,144,219.15 บาท ส่งผลให้ U เข้าถือหุ้นใน SINGER จำนวน 24.90% และ 3.จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ  ที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement)

          *** JMT เพิ่มทุน 1 หมื่นลบ. ขายผู้ถือหุ้นเดิมหุ้นละ 41.50 บาท พ่วงแจกวอร์แรนต์ 

          ด้าน JMT แจ้งตลท. ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 311,577,422 หุ้น  แบ่งเป็นการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 240,963,856 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาหุ้นละ 41.50 บาท โดยอัตราส่วนจัดสรรยังมีความไม่แน่นอน

          นอกจากนี้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำานวนไม่เกิน 70,500,000 หุ้น  เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4(JMT-W4) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ในอัตราส่วนหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งผู้ลงทุนดังกล่าวได้จองซื้อและได้รับการจัดสรร อัตรา 3.418 หุ้นสามัญ ต่อ 1 หน่วย JMT-W4

          จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 113,566 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิภายใต้โครงการ JMT-W2 JMT-W3และ JMT-ESOP W1 ที่มีการปรับสิทธิโดยการปรับราคาและการใช้สิทธิ โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากำาหนดอัตราส่วนการจัดสรรสุดท้าย ภายหลังจากทราบผลการใช้สิทธิแปลงสภาพ JMT-W2และ JMT-W3 ที่แน่นอนภายในวันที่ 12 ต.ค.64 ต่อไป

          ทั้งนี้ ได้พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขาย JMT-W4 จำนวนไม่เกิน 70,500,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าการเสนอขาย (ราคาเสนอขายต่อหน่วยเท่ากับ 0 บาท) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในอัตราส่วนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้จองซื้อและได้รับการจัดสรร 3.418 หุ้นสามัญ ต่อ 1 หน่วย JMT-W4 ซึ่งมีอายุ 3 ปี และมีอัตราการใช้สิทธิที่ 1 หน่วย JMT-W4 ต่อ 1 หุ้น สามัญ มีราคาใช้สิทธิเท่ากับ 90 บาทต่อหุ้น

          *** หนุนการเติบโตแบบ J-Curve

          นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  JMART มองว่า การที่กลุ่ม BTS เข้ามาร่วมลงทุนในกลุ่มเจมาร์ทครั้งนี้ จะนำไปใช้สร้างมูลค่าเพิ่มภายในกลุ่มบริษัทเจมาร์ท เพื่อเติบโตก้าวกระโดดครั้งต่อไปในลักษณะการเติบโตแบบ J-Curve สำหรับแผนการ Synergy ร่วมกันในช่วงต่อจากนี้ คาดจะได้เห็นการขยายฐานลูกค้า การขยายผลิตภัณฑ์และบริการในเครือของเจมาร์ท ในธุรกิจค้าปลีก การเงิน ประกัน และเทคโนโลยี ไปสู่ขอบเขตการให้บริการที่เป็นมากกว่า Online-to-Offline (O2O) โซลูชั่นส์ บนแพลตฟอร์มธุรกิจสื่อโฆษณาของ VGI ธุรกิจบริการชำระเงิน และธุรกิจโลจิสติกส์

          "นับเป็นโอกาสใหญ่ที่ได้ผสานพลังร่วมกับกลุ่มผู้นำในธุรกิจโลจิสติกส์ ธุรกิจสื่อโฆษณา และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ที่มีอีโคซิสเต็มครบวงจร สะท้อนความเชื่อมั่นใน JMART SINGER และ JMT ที่มีศักยภาพการเติบโตอีกมาก สิ่งที่เข้ามาปลดล็อกในครั้งนี้ คือ การปลดล็อกฐานเงินทุนที่จะเพิ่มขึ้น และแผนการ Transform และ Synergy ร่วมกันในทุกรูปแบบ โดยเป็นการมองระยะยาวไปอีก 3 - 5 ปีจากนี้ ด้วยเม็ดเงินระดมทุนก้อนใหญ่ ที่สามารถรองรับการขยายธุรกิจ แม้ภายใต้สถานการณ์โควิด ก็เชื่อมั่นได้ว่า เจมาร์ทมีแหล่งเงินทุนที่เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ"นายอดิศักดิ์ กล่าว

          *** VGI หวังต่อยอดธุรกิจไอที-พื้นที่ค้าปลีก

          ด้าน VGI แจ้งว่า ภายหลังการเข้าถือหุ้น JMART ในสัดส่วน 15% บริษัทจะได้ JMART-W6 เข้ามาด้วยจำนวน 25,337,882 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าการเสนอขาย  อัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญของ JMART จำนวน 1 หุ้น ในราคาใช้สิทธิ 30.3370 บาทต่อหุ้น

          โดยบริษัทฯ คาดการณ์ว่าธุรกรรมการเข้าลงทุนใน JMART จะเสร็จสมบูรณ์ภายในไตรมาสที่ 4/64 โดยแหล่งเงินทุนที่ใช้ มาจากกระแสเงินสดภายในของบริษัทฯ ประมาณ 5-10%  เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ประมาณ 90-95%  ซึ่งการใช้เงินลงทุนดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และความสามารถในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

          ส่วนประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ บริษัทฯ เล็งเห็นว่า JMART มีธุรกิจหลัก คือ การจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่และสินค้าที่เกี่ยวข้องกับโทรศัพท์เคลื่อนที่ รวมไปถึงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในรูปแบบค้าปลีกและค้าส่ง เป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มการเติบโต โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากแนวโน้มการทำงานและการเรียนหนังสือจากบ้านที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว 

          ทั้งนี้ การเข้าลงทุนใน JMART จะช่วยสร้างประโยชน์และส่งเสริมระบบนิเวศทางธุรกิจ ณ ปัจจุบันของบริษัทฯ อาทิ การขยายช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าประเภท Gadget ซึ่งจัดจำหน่ายโดยบริษัทในกลุ่มของบริษัทฯ ผ่านพื้นที่ค้าปลีกของบริษัทภายใต้กลุ่ม JMART, การขยายจุดรับสินค้า (Pick-upCounters) และจุดให้บริการ (Service Points) ของ JMART บนสถานีรถไฟฟ้า เป็นต้น

          *** U ควบลงทุนทั้ง JMART - SINGER 

          ด้าน U แจ้งว่า หลังจากเข้าซื้อหุ้น JMART 9.90% บริษัทจะได้ JMART-W6  จำนวน 16,723,002 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าการเสนอขาย อัตราการใช้สิทธิ 1:1 ในราคาใช้สิทธิ 30.3370 บาทต่อหุ้น ซึ่งหากบริษัทฯ ได้มีการใช้สิทธิครบจำนวน จะคิดเป็นมูลค่าการลงทุนเพิ่มขึ้นอีก 507,325,711.67 บาท

          นอกจากนี้ หลังจากเข้าถือหุ้น SINGER จำนวน 24.90% บริษัทจะได้ SINGER-W3 จำนวน 11,557,681 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าการเสนอขาย อัตราการใช้สิทธิ 1:1 ในราคาใช้สิทธิ 36.3005 บาทต่อหุ้น  ซึ่งหากบริษัทฯ ได้มีการใช้สิทธิครบจำนวน จะคิดเป็นมูลค่าการลงทุนเพิ่มขึ้นอีก 419,549,599.14 บาท 

          ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดการณ์ว่าธุรกรรมการเข้าลงทุนใน JMART และ SINGER จะแล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในไตรมาสที่ 4/64 โดยแหล่งเงินทุน มาจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินประมาณ 10,000 ล้านบาท ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ย2-5% ต่อปี  และจากกระแสเงินสดภายในของบริษัทฯ ทั้งนี้ การใช้เงินกู้ - เงินลงทุนดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และความสามารถในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นแต่อย่างใดข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด