ข่าวนี้ที่ 1

ศาลไฟเขียว THAI ฟื้นฟูกิจการ-คาดส่งแผนฯภายใน Q4/63

ศาลไฟเขียว THAI ฟื้นฟูกิจการ-คาดส่งแผนฯภายใน Q4/63

 

     ศาลล้มละลายกลาง มีคำสั่งให้ "บมจ.การบินไทย" ฟื้นฟูกิจการ และตั้งคณะผู้ทำแผนนำโดย "อีวาย คอร์ปอเรท แอดไวซอรี่ฯ" คาดเสนอแผนฟื้นฟูฯต่อศาลได้ภายใน Q4/63  ส่วนเจ้าหนี้สามารถยื่นคำขอรับชำระหนี้ได้ เริ่ม 23 ก.ย.-ต้นเดือน พ.ย.63 ด้านราคาหุ้น THAI ดีด 10% รับข่าว 


***ศาลล้มละลายไฟเขียว THAI ฟื้นฟูกิจการ 


     นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร กรรมการบริษัท และรักษาการแทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) หรือ THAI เปิดเผย ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า ในวันนี้ (14 กันยายน 2563) ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งให้บริษัทฯ ดำเนินการฟื้นฟูกิจการ และตั้งคณะผู้ทำแผนตามที่บริษัทฯ เสนอ ได้แก่ 


    1.พลอากาศเอกชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน 
    2.นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล 
    3.นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค 
    4.นายบุญทักษ์ หวังเจริญ 
    5.นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์  
    6.นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร 
    7.บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท แอดไวซอรี่ เซอร์วิสเซส จำกัด  

    ข่าวที่เกี่ยวข้อง : ศาลล้มละลายไฟเขียว THAI ฟื้นฟูกิจการ ให้ "อีวาย" เป็นผู้จัดทำแผน
 

***คาดเสนอแผนฟื้นฟูกิจการต่อศาลได้ภายใน Q4/63

    นายชาญศิลป์  เปิดเผยว่า หลังจากนี้ คณะผู้ทำแผนจะดำเนินการจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการ ซึ่งจะใช้เวลาโดยเร็วที่สุด คาดว่าจะนำเสนอแผนฟื้นฟูกิจการต่อศาลได้ภายในไตรมาสที่ 4/63 เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะจัดประชุมเจ้าหนี้ เพื่อพิจารณาแผนฟื้นฟูกิจการประมาณต้นปี 64 ศาลจะมีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนและแต่งตั้งผู้บริหารแผนภายในไตรมาสที่ 1/64 และบริษัทจะดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการต่อไป

 

***เจ้าหนี้สามารถยื่นคำขอรับชำระหนี้ได้ทางออนไลน์ 

     ในส่วนของเจ้าหนี้นั้น กรมบังคับคดีจะดำเนินการแจ้งเจ้าหนี้ทั้งหลายให้ทราบถึงคำสั่งศาล โดยเจ้าหนี้จะต้องยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ กรมบังคับคดี เพื่อไม่ให้เสียสิทธิที่จะได้รับชำระหนี้คืน โดยการยื่นคำขอรับชำระหนี้มีกำหนดระยะเวลาตามกฎหมายภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่มีการประกาศคำสั่งตั้งผู้ทำแผนลงในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งขณะนี้ที่ศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการและตั้งผู้ทำแผนแล้ว เจ้าหนี้สามารถยื่นคำขอรับชำระหนี้ได้เลยทางออนไลน์จนถึง 1 เดือนนับแต่ที่คำสั่งศาลได้ประกาศลงราชกิจจานุเบกษา

     ทั้งนี้ บริษัทร่วมกับกรมบังคับคดี อำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหนี้ของการบินไทยในการยื่นคำขอรับชำระหนี้ โดยเจ้าหนี้สามารถลงทะเบียนเพื่อยื่นคำขอรับชำระหนี้ผ่านระบบออนไลน์ได้ด้วยตนเองที่บ้านผ่านทางเว็บไซต์ http://www.led.go.th/tgreorg/index.asp หรือ QR Code

     หากเจ้าหนี้ท่านใดไม่สะดวกยื่นคำขอรับชำระหนี้ผ่านระบบออนไลน์ด้วยตนเอง ก็สามารถนำเอกสารมายื่นขอรับชำระหนี้ที่จุดบริการที่หน่วยงานต่าง ๆ จะได้อำนวยความสะดวก 4 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานใหญ่ ถนนวิภาวดีรังสิต อาคาร 1 ชั้น 1,กรมบังคับคดี ถนนบางขุนนนท์, สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) (สำหรับหุ้นกู้) และชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนนครอินทร์ ตั้งแต่วันที่ 23 ก.ย.63 จนกระทั่งครบกำหนดระยะเวลายื่นคำขอรับชำระหนี้ต้นเดือน พ.ย.63

     สำหรับเจ้าหนี้ที่จะมีสิทธิยื่นคำขอรับชำระหนี้ในคดีฟื้นฟูกิจการของการบินไทยนั้น จะต้องเป็นบุคคลที่มีสิทธิเรียกร้องในมูลหนี้ที่เป็นหนี้เงิน โดยหนี้ดังกล่าวจะต้องเกิดก่อนวันที่ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งให้การบินไทยฟื้นฟูกิจการ ไม่ว่าหนี้นั้นจะถึงกำหนดชำระแล้วหรือไม่ก็ตาม ซึ่งรวมถึงหนี้การค้า หนี้ค่าเช่า หนี้หุ้นกู้ เป็นต้น ซึ่งเจ้าหนี้จะต้องจัดเตรียมข้อมูลจำนวนหนี้ คิดคำนวณถึงวันที่ศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการและตั้งผู้ทำแผน

 

***ลูกค้าที่ขอ Refund จะได้รับชำระหนี้โดยไม่ต้องยื่นคำขอ

     สำหรับลูกค้าที่ได้แสดงความประสงค์ขอคืนเงินค่าบัตรโดยสาร (Refund) ของการบินไทยนั้น ถือเป็นเจ้าหนี้ในหนี้เงินที่มีสิทธิยื่นขอรับชำระหนี้ได้ อย่างไรก็ดีคณะผู้ทำแผนจะจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการที่ครอบคลุมและรองรับสิทธิของลูกค้าที่ได้แสดงความประสงค์ขอคืนเงินค่าบัตรโดยสาร (Refund) ก่อนวันที่ศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการไว้ ซึ่งการกำหนดสิทธิของลูกค้าไว้ในแผนตามที่คณะผู้ทำแผนของการบินไทยจะจัดทำเป็นกรณีที่กฎหมายยกเว้นให้เจ้าหนี้ที่ได้รับการระบุไว้ในแผนฟื้นฟูกิจการ โดยลูกค้าที่ขอคืนค่าบัตรโดยสาร (Refund) จะได้รับชำระหนี้ตามข้อกำหนดของแผนฟื้นฟูกิจการโดยไม่ต้องยื่นคำขอรับชำระหนี้ก็ได้

     นอกจากนี้ การบินไทยมีนโยบายดูแลลูกค้าในระหว่างที่ไม่สามารถคืนเงิน (refund) ได้ชั่วคราว โดยลูกค้าท่านที่ขอคืนค่าบัตรโดยสารแล้ว แต่ยังให้ความไว้วางใจและประสงค์กลับมาเป็นลูกค้าของการบินไทย ก็สามารถขอเปลี่ยนหนี้ค่าบัตรโดยสารเป็น Travel Voucher ได้ ซึ่งจะมีอายุถึง 31 ธ.ค. 65

     เจ้าหนี้ที่ไม่จำเป็นต้องยื่นคำขอรับชำระหนี้หรือดำเนินการทางกฎหมายใดๆ ในส่วนของลูกค้าผู้ถือบัตรโดยสารของการบินไทย ที่ยังไม่ได้เดินทาง และยังไม่ได้ดำเนินการขอคืนค่าบัตรโดยสาร (Unused Ticket) นั้นไม่จำเป็นต้องยื่นขอรับชำระหนี้ในกระบวนการฟื้นฟูกิจการ ลูกค้ายังคงมีสิทธิใช้บัตรโดยสารของการบินไทยได้ เมื่อการบินไทยกลับมาประกอบธุรกิจได้ตามปกติและให้บริการด้านการบินได้อย่างเต็มรูปแบบ

 

*** สมาชิกโปรแกรมสะสมไมล์ ไม่ใช่เจ้าหนี้ จึงไม่ต้องยื่นขอรับชำระหนี้

     สำหรับสมาชิกโปรแกรมสะสมไมล์ Royal Orchid Plus (ROP) นั้น เนื่องจากไม่ใช่เจ้าหนี้ในหนี้เงิน จึงไม่ต้องยื่นขอรับชำระหนี้ในกระบวนการฟื้นฟูกิจการ โดยสมาชิก ROP จะยังคงได้รับสิทธิประโยชน์จากสถานภาพสมาชิก และสถานภาพความเป็นสมาชิกจะยังคงอยู่ และการบินไทยจะขยายอายุไมล์สะสมที่จะหมดอายุลงในปีนี้ ออกไปจนถึงเดือน ธ.ค.64

 

*** ก.ล.ต.เปิดสายด่วนผู้ถือหุ้นกู้การบินไทย" 1207 กด 9

    ด้านสำนักงาน ก.ล.ต. กล่าวว่า จุดบริการที่สำนักงาน ก.ล.ต. จะมีเจ้าหน้าที่และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จากกรมบังคับคดีช่วยอำนวยความสะดวก แก่เจ้าหนี้ในทุกขั้นตอน โดยจะเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2563 ณ ชั้น G อาคารสำนักงาน ก.ล.ต. ถนนวิภาวดี ตามวันและเวลาราชการ ระหว่าง 8.30 - 16.30 น. 
    หากผู้ถือหุ้นกู้มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการยื่นขอรับชำระหนี้ สามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารประกอบและแนวทางการยื่นคำขอรับชำระหนี้ที่เว็บไซต์ของกรมบังคับคดี www.led.go.th เว็บไซต์ของบริษัท การบินไทย www.thaiairways.com หรือโทรสอบถามได้ที่กรมบังคับคดี 02-881-4999 หรือ Call Center ของบริษัท การบินไทย 02-356-1111 กด 8
    ก.ล.ต.พร้อมตอบข้อซักถามและรับประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นกู้ โดยสามารถโทรสอบถามได้ที่ "สายด่วนผู้ถือหุ้นกู้การบินไทย" 1207 กด 9 ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

 

*** ราคา THAI พุ่ง 10% รับศาลไฟเขียวฟื้นฟูกิจการ 

    ความเคลื่อนไหวราคาหุ้น THAI  วันนี้บวกแรง 10% พุ่งไปแตะจุดสูงสุดวันนี้ 3.74 บาท  ก่อนจะปิดการซื้อขายที่ 3.62 บาท เพิ่มขึ้น 0.24 บาท หรือ 7.10% มูลค่าการซื้อขาย 55.80 ล้านบาท 

        
 

 Tags:

THAI
ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด