ข่าวนี้ที่ 1

เดลต้าสิงคโปร์ ประกาศฮุบ DELTA ตั้งโต๊ะเทนเดอร์ฯ หุ้นละ 71 บ.

เดลต้าสิงคโปร์ ประกาศฮุบ DELTA ตั้งโต๊ะเทนเดอร์ฯ หุ้นละ 71 บ.

    "เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)" เผย ได้รับคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมด 100% โดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไขจาก "เดลต้าสิงคโปร์ ราคาหุ้นละ 71 บาท เพื่อเสริมความแข็งแกร่ง หวังพัฒนาแพลตฟอร์มด้านการขายให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในภูมิภาคได้
ดียิ่งขึ้น ด้าน"อนุสรณ์ มุทราอิศ" ยัน DEISG ไม่ถอนหุ้นจาก ตลท. มองราคาทำเทนเดอร์ฯ ที่ 71 บาท/หุ้น ต่ำเกินไป ไม่สะท้อนผลกำไรที่โตดี

*** DEISG จะเทนเดอร์ฯ ที่ 71 บาท/หุ้น
    
    นายอนุสรณ์ มุทราอิศ กรรมการบริหาร บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ DELTA แจ้งตลาดหลักทรัพย์ว่า?บริษัทฯได้รับจดหมายจาก Delta Electronics International (Singapore) Pte Ltd (DEISG) แจ้งว่า บริษัท DEISG จะทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทฯโดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไข (Conditional Voluntary Tender Offer) จำนวนทั้งสิ้น 1.247 พันล้านหุ้น (ณ วันรายงานครั้งนี้) คิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นสามัญที่ออกหรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ในราคาหุ้นละ 71 บาท
    DEISG มิได้ถือหุ้นสามัญโดยตรงในบริษัท แต่บุคคลเกี่ยวโยงตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (บุคคลเกี่ยวโยงตามมาตรา 258) ได้ถือหุ้นในบริษัทรวมจำนวน 261,112,590 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 20.93 ของหุ้นที่ออกทั้งหมดของบริษัท ดังนั้น จึงทำให้ DEISG และบุคคลเกี่ยวโยงตามมาตรา 258 ถือหุ้นในบริษัทรวมทั้งสิ้นจำนวนไม่เกิน 261,112,590 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 20.93 ของหุ้นที่ออกทั้งหมดของบริษัท
    ทั้งนี้ การดำเนินการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้จะเกิดขึ้นต่อเมื่อเงื่อนไขที่กำหนดไว้ได้ดำเนินการแล้วเสร็จสมบูรณ์แล้วเท่านั้น
    
*** คาดอาจต้องใช้เวลานาน 6 เดือน
    
    โดย DEISG มีเงื่อนไขที่ต้องดำเนินการก่อนตามข้อกำหนดของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับด้านการควบคุมการควบรวมกิจการ (Merger Control) ของประเทศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องที่ได้กำหนดไว้ว่า หากบริษัทใดต้องการจะเข้าควบคุมการดำเนินงานของบริษัทใดบริษัทหนึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศนั้นก่อน
    ดังนั้น ในการทำคำเสนอซื้อแบบมีเงื่อนไขครั้งนี้ จึงต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ The Federal Trade Commission and Antitrust Division of Department of Justice of United States, Directorate-General for Competition of the European Commission of European Union, และ State Administration for Market Regulation Anti-monopoly Bureau of China ซึ่งการดำเนินการขอความเห็นชอบดังกล่าวอาจต้องใช้เวลานาน 6 เดือน และหากระยะเวลาของการได้รับความเห็นชอบมีการเปลี่ยนแปลง ทาง DEISG จะทำการแจ้งต่อบริษัทฯโดยทันที
    ในการดำเนินการ CVTO นี้ DEISG มีหน้าที่ต้องยื่นประกาศเจตนาในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (แบบ 247-3) และคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) (แบบ 247-4) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ บริษัทฯและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) โดยเมื่อบริษัทฯได้รับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าวจาก DEISG แล้ว บริษัทฯจะแจ้งข้อมูลให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผู้ลงทุนทั่วไปทราบ
    ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ผู้บริหารของบริษัทฯดำเนินการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจากรายชื่อที่ปรึกษาทางการเงินรับอนุญาตของสานักงานก.ล.ต. เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้แก่ผู้ถือหุ้นต่อไป

*** เสริมความแข็งแกร่ง-บุกตลาดอาเซียน

     นายยานซี ไห่ ประธานบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ กล่าวว่า บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ อิงค์ ( ชื่อเดิมคือ บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) หรือ DELTA โดยต่อไปนี้จะเปลี่ยนชื่อเป็น บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ และใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า DET) ได้ประกาศการอนุมัติการจัดทำคำเสนอซื้อหุ้นโดยสมัครใจของคณะกรรมการบริษัท ฯ แบบมีเงื่อนไขผ่านบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์) (ต่อไปนี้เรียกว่า DEISG) เพื่อเข้าซื้อหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อเสริมความแข็งแกร่งในการเข้าถึงการผลิตทั่วโลกและส่งเสริมงานด้านการสนับสนุนการขายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และภูมิภาคอื่นที่เกี่ยวข้อง
    “DET (เดิมคือ DELTA) มีศักยภาพในการผลิตที่ดี ซึ่งสามารถส่งเสริมขีดความสามารถของบริษัทในการรับมือกับความผันผวนของการค้าสากลได้เป็นอย่างดี ยิ่งไปกว่านั้น ธุรกรรมครั้งนี้ยังช่วยให้เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ พัฒนาแพลตฟอร์มด้านการขายให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าในภูมิภาคได้ดียิ่งขึ้น”
    หลังจากนี้เดลต้า อีเลคโทรนิคส์จะเสนอซื้อหุ้นที่ออกจำหน่ายผ่าน DEISG ซึ่งเป็นบริษัทลูก โดยชำระเป็นเงินสดมูลค่า 71.0 บาทต่อหุ้น หลังจากสิ้นสุดช่วงการเสนอซื้อแล้ว เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ อาจได้หุ้นส่วนที่เหลือทั้งหมดจำนวน 986,269,024 หุ้น หรือร้อยละ 79.07 (มูลค่าทั้งสิ้นประมาณ 2.14 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้คาดว่าจะดำเนินการหลังจากที่ได้รับการอนุมัติจากทางการในประเทศที่ทุกฝ่ายจดทะเบียน
    DET จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2538 และเป็นบริษัทผู้ผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยที่เน้นการผลิตสวิตช์ชิ่ง พาวเวอร์ ซัพพลายส์ ระบบบริหารจัดการพลังงาน อิเล็กทรอนิกส์ชิ้นส่วนรถยนต์ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ปัจจุบันบริษัทมีสำนักงานขายหลายแห่งในภูมิภาคเอชัยตะวันออกเฉียงใต้ อินเดีย ออสเตรเลีย และยุโรป อีกทั้งยังมีโรงงานผลิตในประเทศไทย อินเดีย และสโลวาเกียอีกด้วย

*** ยัน DEISG ไม่ถอนหุ้นจาก ตลท.  

    นายอนุสรณ์ มุทราอิศ กรรมการบริหาร บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ DELTA เปิดเผยกับ "สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย" ว่า Delta Electronics International (Singapore) หรือ DEISG ประกาศทำคำเสนอซื้อหุ้น DELTA ทั้งหมด 100%  ในราคาหุ้นละ 71 บาท ถือว่าค่อนข้างต่ำ เทียบกับผลการดำเนินงานของบริษัท พร้อมยืนยัน  DEISG จะไม่นำหุ้น DELTA ออกจาก ตลท.
    ยืนยันว่า จากการหารือกับ DEISG ได้เน้นย้ำชัดเจนแล้วว่า จะไม่มีการนำ DELTA ออกจากตลาดหุ้นไทยแน่นอน โดยมองว่า DELTA ทั้งไทยและสิงคโปร์ ต่างก็มีกลยุทธ์และแนวทางของตนเองที่ดีอยู่แล้ว รวมถึงมีความชัดเจนและสอดคล้องกัน ไม่ได้มีปัญหาในแง่ของการบริหารงานแน่นอน

*** มองราคาเทนเดอร์ฯ 71 บาท ต่ำเกินไป
    
    สำหรับราคาที่ทำ Tender Offer หุ้นละ 71 บาท นั้น มองว่าค่อนข้างต่ำ และไม่สอดคล้องกับผลประกอบการของ DELTA เพราะปีนี้เดลต้าไทยประสบความสำเร็จค่อนข้างมาก ผลการดำเนินงานยังดี และที่ผ่านมายังสามารถให้ผลตอบแทน หรือปันผลให้กับนักลงทุนได้อย่างสม่ำเสมอ
    “ความรู้สึกของผมเอง เห็นว่าราคามันต่ำ ไม่ได้สะท้อนความสามารถของบริษัทที่แท้จริง เพราะจากการประเมินผลคือ กำไรปีนี้มันน่าจะเกินปีที่แล้ว และมองว่าดีลนี้มันค่อนข้างเร็วไปหน่อย และผมก็ไม่เชื่อว่าจะประสบความสำเร็จในการซื้อหุ้นได้ทั้งหมด 100% เนื่องจากบริษัทเราได้เคยให้ ESOP แก่พนักงานด้วย ดังนั้นจะมีหุ้นที่อยู่กับพนักงานค่อนข้างมาก จึงเป็นไปได้ยากที่จะเก็บหุ้นได้ทั้งหมด  และโดยส่วนตัวมองว่า การเข้ามาซื้อหุ้นของเดลต้าสิงคโปร์ในครั้งนี้ เป็นเพียงการเข้ามาเพื่อให้ได้เสียงข้างมากของบอร์ด ”นายอนุสรณ์กล่าว
    เมื่อ 1 ส.ค.61 หุ้น DELTA ปิดที่ 70.75 บาท เพิ่มขึ้น 1.00 บาท (+1.43%) มูลค่าการซื้อขาย 345.52 ล้านบาท  

*** บล.เคทีบี แนะขายราคาเทนเดอร์
    
    บล.เคทีบี  มีมุมมองเป็นบวกเล็กน้อย โดยมองว่าการทำ Tender offer ครั้งนี้จะสำเร็จ เนื่องจากกลุ่มที่ถือหุ้น DELTA อยู่ประมาณ 40% (ถือผ่าน nominee) มีความตั้งใจจะขายหุ้นอยู่แล้ว ซึ่งถ้าคิดจากราคาปิดเมื่อวานนี้จะทำให้ราคาหุ้นมี upside อยู่ประมาณ 1.8% โดยหากการทำ Tender offer ครั้งนี้สำเร็จเรามองว่ามีโอกาสที่ DELTA จะ delisted ออกจากตลาด และผู้ถือหุ้นจะได้รับเพียงเงินปันผล ซึ่งในปีที่ผ่านมา DELTA จ่ายปันผลที่ 2.2 บาทต่อหุ้น เราจึงแนะนำให้ขายที่ราคา Tender offer


*** บล.ฟินันเซีย ไซรัส มองมีแววออกจากตลาด
    
    บล.ฟินันเซีย ไซรัส ประเมินว่า คาดกลุ่มเจ้าของเดิมที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ Delta Thailand ต้องการ Exit ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่หุ้น DELTA จะถูก Delist หลังทำ Tender แล้วเสร็จ ซึ่งอาจต้องใช้เวลามากกว่า 6 เดือน

*** บล.ดีบีเอส แนะถือรับปันผล ราคายังไม่สะท้อนกำไรปี 62 คาดโต 33%

    ฝ่ายวิจัยฯ บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส มองว่าราคาหุ้นตามคำเสนอซื้อของ DEISG ที่หุ้นละ 71 บาทนั้นอาจจะยังไม่สะท้อนแนวโน้มกำไรของ DELTA ในปี 62 ที่เราคาดว่าจะเติบโตถึง 33% รวมทั้งบริษัทก็ไม่ได้มีประสงค์ที่จะออกจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET และให้อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ดี คือ ประมาณ 5% ต่อปี ดังนั้นจึงแนะนำให้ถือหุ้น DELTA ต่อไป

*** บล.หยวนต้า แนะ"ซื้อ" เป้า 74.50 บ.จับตาเทนเดอร์

    บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) เริ่มต้นที่คำแนะนำ “T-BUY” บนราคาเหมาะสมปี 2562 ที่ 74.50 บาทต่อหุ้น ประเมินมูลค่าเหมาะสม ณ สิ้นปี 2562 ที่ 74.50 บาทต่อหุ้น อิง PER62 ที่ 15.5X (เท่ากับค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี) โดยทุกๆเงินบาทที่อ่อนค่า 1% จากกรณีฐาน ส่งผลบวกต่อกำไรปกติราว 1.1% หรือ 70 ล้านบาท ในปี 2562 และราคาเหมาะสมที่เพิ่มขึ้นราว 0.80 บาทต่อหุ้น
    DELTA Electronics (Taiwan) ประกาศคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดโดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไข DELTA ที่ราคา 71 บาทต่อหุ้น โดยขอเสนอซื้อหุ้นส่วนที่เหลืออีก 79.07% คาดว่าจะใช้เงินราว 2.1 พันล้านเหรียญสหรัฐ คาดหุ้นอาจติด overhang จากราคา tender คิดเป็น upside เพียง 1.8% จากราคาปิด แต่ก็มี downside จำกัดเช่นกัน จากกระบวนการทำ tender ยังต้องจับตาความสำเร็จข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด