ข่าวนี้ที่ 1

คลัง-ก.ล.ต ยอมถอย เปิดทางตลท. บริหาร CMDF

คลัง-ก.ล.ต ยอมถอย เปิดทางตลท. บริหาร CMDF

        "คลัง"-ก.ล.ต. ยอมถอย เปิดทาง ตลท.รับผิดชอบบริหารกองทุน CMDF เคาะรูปแบบจัดตั้งเป็นนิติบุคคลเฉพาะที่ไม่ใช่หน่วยงานรัฐ พร้อมกำหนดให้ประธานบอร์ด ตลท.นั่งควบประธาน CMDF ส่วนรายละเอียดเงินประ   เดิมตั้งกองทุน พร้อมเงินกำไรนำส่ง คาดใช้เวลา 1 เดือนสรุป ด้าน FETCO ออกโรงหนุนแนวทางดังกล่าว เชื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตลาดทุนไทยในอนาคต ทำให้ ตลท.มีเงินทุนเพียงพอและแข่งขันระดับสากลได้


*** เห็นชอบจัดตั้งกองทุน CMDF ในรูปแบบนิติบุคคลเฉพาะ
    นายรพี สุจริตกุล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวว่า วันนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้จัดประชุมระหว่างผู้บริหารสูงสุดกระทรวงการคลัง ,ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เพื่อหารือแนวทางการจัดตั้ง "กองทุนพัฒนาตลาดทุน" หรือ กองทุน CMDF ซึ่งทุกฝ่ายเห็นชอบให้จัดตั้งกองทุน CMDF ในรูปแบบเป็นนิติบุคคลเฉพาะที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายหลักทรัพย์ แยกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีฐานะที่ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐ เพื่อให้การบริหารมีความคล่องตัว และกองทุนดังกล่าวจะบริหารโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ และหากอนาคต ตลท.ต้องการใช้เงินสามารถนำเงินกองทุนโอนกลับมาที่ ตลท.ได้แต่ต้องได้รับอนุมัติจากบอร์ดกองทุน CMDF

*** ให้ประธานบอร์ด ตลท. นั่งควบประธานบอร์ด CMDF  
    ทั้งนี้ คณะกรรมการกองทุน CMDF มีจำนวน 7-9 คน ประกอบด้วย ประธานกรรมการ ตลท. เป็นประธานกรรมการกองทุน CMDF , ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นกรรมการและเลขานุการ ตัวแทนจากภาครัฐที่เกี่ยวข้อง (ปลัด ก.คลัง ผู้ว่าการ ธปท. และเลขาธิการ ก.ล.ต.)และ ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคตลาดทุนจำนวนหนึ่ง (เป็นตัวแทนจากภาคตลาดทุนโดยรวม) โดยบอร์ด ตลท.เป็นผู้แต่งตั้ง

*** คาดสรุปรายละเอียดการจัดตั้งกองทุนภายใน 1 เดือนจากนี้
    สำหรับรายละเอียดเงินประเดิมตั้งกองทุน และการนำส่งกำไรรายปี วัตถุประสงค์การใช้เงิน ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขกฎหมายนั้น ทาง ก.ล.ต. , กระทรวงการคลัง และ ตลท. จะร่วมกันพิจารณาคาดใช้เวลาสรุปภายใน 1 เดือนจากนี้เพื่อส่งรายละเอียดการแก้ไข พ.ร.บ.หลักทรัพย์เกี่ยวกับการตั้งกองทุน CMDF ให้กับกระทรวงการคลัง เสนอต่อ คณะรัฐมนตรี (ครม.) และส่งต่อไปยังกฤษฎีกา ก่อนส่งกลับมาที่ ครม. เสนอยัง สนช. เพื่อออกเป็นกฎหมายต่อไป
    " จากการหารือร่วมกับ 3 หน่วยงาน เห็นชอบตั้งกองทุน CMDF เป็นนิติบุคคลเฉพาะที่ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐ และบริหารโดย ตลท. หลังจากนี้ คลัง ,ก.ล.ต. และตลท. จะหารือรายละเอียดเม็ดเงินจัดตั้งกองทุน กำไรส่งรายปีของ ตลท.เข้ากองทุน และรายเอียดอื่นๆ รวมถึงร่วมพิจารณาว่ามีช่องทางใดที่การตั้งกองทุน CMDF ไม่ต้องออกเป็นกฎหมาย หรือหากไม่มีช่องทางก็ต้องออกเป็นกฎหมาย" นายรพีกล่าว

*** ตลท.พอใจผลหารือวันนี้ หลังเปิดทางให้เข้าบริหารกองทุน
    นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ พอใจกับการหารือวัน
นี้ จากเดิมที่มีความกังวลในเรื่องศักยภาพของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการดำเนินงานในอนาคต เรื่องการนำส่งกำไรรายปี และเรื่องการบริหารเงินกองทุน ซึ่งทุกฝ่ายเห็นชอบให้ตลท. เป็นผู้บริหารกองทุน และมีส่วนร่วมกำหนดเงินตั้งกองทุนและการนำส่งกำไรรายปีของตลท. เข้ากองทุน โดยจากนี้ ตลท. ต้องประเมินรายละเอียดความเพียงพอการใช้เงินของตลท. ก่อนไปพิจารณาร่วมกับอีก 2 หน่วยงาน

*** FETCO ออกโรงหนุนเชื่อดีต่ออนาคตตลาดทุนไทย  

     นางวรวรรณ ธาราภูมิ ประธานกรรมการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทยสภาธุรกิจตลาดทุนไทย (FETCO) ออกแถลงการณ์สภาธุรกิจตลาดทุนไทย (FETCO) สนับสนุนแนวทางการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (CMDF) ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์ฯ แจ้งผลการหารือเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาตลาดทุนโดยรวม
     ในฐานะผู้แทนองค์กรในตลาดทุนไทย มีสมาชิก 7 องค์กร ประกอบด้วย สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมบริษัทจัดการลงทุน สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอขอบคุณ กระทรวงการคลัง และสำนักงาน ก.ล.ต. ในการรับฟังความคิดเห็นการแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เรื่องการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (CMDF) ที่มีการแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลายในช่วงที่ผ่านมา 
    FETCO เห็นด้วยกับหลักการและแนวทางการจัดตั้งกองทุน CMDF เพื่อส่งเสริมและพัฒนาตลาดทุนโดยรวม ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ฯ แจ้งผลการหารือต่อสาธารณชน เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 โดยจัดตั้งกองทุน CMDF ที่เป็นนิติบุคคล ไม่เป็นหน่วยงานของรัฐ มีตลาดหลักทรัพย์ฯ บริหารจัดการภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการ CMDF ที่มีผู้แทนมาจากภาคตลาดทุนและภาครัฐอย่างเหมาะสม 
    FETCO มีความเชื่อมั่นว่า แนวทางการจัดตั้งกองทุน CMDF ดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตลาดทุนไทย และสามารถทำให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีเงินทุนเพียงพอและแข่งขันระดับสากลในระยะยาวได้ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด