ข่าวนี้ที่ 1

EARTH ถอนฟ้อง"ธนชาต"-จับตาศาลชี้ขาดแผนฟื้นฟูฯ

EARTH ถอนฟ้อง

 

    "เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ" ยุติคดีฟ้อง "ธ.ธนชาต" กรณีนำข้อมูล EARTH ไปเปิดเผยให้สถาบันการเงินอื่น โดยได้ขอถอนฟ้องคดีแล้ว หลังทำความเข้าใจกับธนาคารด้วยข้อมูล และหลักฐาน  ยืนยันจะคงเป็นลูกค้าเงินฝากของ ธ.ธนชาตต่อไป ส่วนวันที่ 18 ก.ย.นี้ ต้องจับตาผลการไต่สวนคำร้องแผนฟื้นฟูฯ ครั้งแรกของศาลล้มละลายกลาง   

    ความคืบหน้า หลังจากที่ บมจ.เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ (EARTH) ได้เปิดแถลงข่าว ยื่นฟ้องธนาคารธนชาต เรียกร้องค่าเสียหาย 6 หมื่นล้านบาท เนื่องจากนำข้อมูลความลับของ EARTH ไปเปิดเผยให้ธนาคารแห่งอื่นทราบ จนเกิดผลเสียหายตามมา ดังที่ EARTH ได้เคยแถลงข่าวไปเมื่อต้นเดือน ส.ค.ที่ผ่านมา ล่าสุด EARTH ได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)ว่า เมื่อวันที่ 1 ก.ย.ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ถอนฟ้องเป็นที่เรียบร้อย  
 
*** EARTH  ยื่นถอนฟ้อง ธ.ธนชาต แล้ว


     นายขจรพงศ์ คำดี ประธานกรรมการบริหาร บมจ.เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ (EARTH) กล่าวว่า ตามที่ บริษัทฯได้ยื่นฟ้องสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง บัดนี้ บริษัทฯได้รับข้อมูลเพิ่มเติมและได้รับการยืนยันจากสถาบันการเงินแห่งนั้น ว่าไม่ได้นำข้อมูลของบริษัทไปเปิดเผยต่อสถาบันการเงินอื่นแต่อย่างใด  ดังนั้น เมื่อบริษัทได้รับทราบข้อเท็จจริงและเป็นที่เข้าใจอันดีด้วยกันแล้ว  บริษัทฯ จึงได้ยื่นขอถอนฟ้องต่อศาล ตามคดีหมายเลขดำที่ พ.1552/2560 เมื่อวันที่ 1 ก.ย.ที่ผ่านมา
     "EARTH จึงได้ถอนฟ้องธนาคารธนชาต และขออภัยในเรื่องนี้ด้วย" นายขจรพงศ์กล่าว
     นอกจากนี้ ยังยืนยันมีความเชื่อมั่นในความเป็นมืออาชีพมีมาตรฐานการให้บริการธนาคารธนชาตและจะยังคงฝากเงินไว้กับ ธ.ธนชาตต่อไป
     ด้านนายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารธนชาต กล่าวว่า ธนาคารธนชาตยืนยันว่าไม่ได้นำข้อมูลของ EARTH ไปเปิดเผยต่อสถาบันการเงินอื่น และ EARTH ก็ได้ถอนฟ้องธนาคาร และจะไม่นำเรื่องนี้มาฟ้องเป็นคดีใหม่ทั้งทางแพ่งและทางอาญา คดีดังกล่าวจึงเป็นอันยุติ
    ทั้งนี้ ยินดีที่เรื่องนี้ยุติลงด้วยความเข้าใจอันดีทั้งสองฝ่าย ซึ่งธนชาตในฐานะสถาบันการเงินชั้นนำของประเทศยืนยันว่า ธนาคารคือมืออาชีพโปร่งใส และพร้อมในการส่งมอบบริการที่ดีที่สุดเพื่อลูกค้าอย่างที่เคยเป็นเสมอมา 
     
*** ด้านศาลล้มละลายกลาง สั่งเพิกถอนคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวให้อายัดบัญชีบริษัท


     นอกจากนี้  EARTH  ยังได้แจ้งว่า ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งให้เพิกถอน คำสั่งคุ้มครองชั่วคราวของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางที่อายัดเงินฝากของบริษัทฯ ในบัญชีของสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง
     การที่บริษัทฯ ได้ร้องขอฟื้นฟูกิจการย่อมมีผลทางกฎหมายให้บริษัทฯอยู่ในสภาวะพักการชำระหนี้ แต่เพื่อประโยชน์ต่อการฟื้นฟูกิจการและการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ศาลล้มละลายกลางได้อนุญาตให้บริษัทฯสามารถชำระค่าใช้จ่ายที่จำเป็นหลังจากยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการเพื่อให้การดำเนินการค้าตามปกติของบริษัทฯสามารถดาเนินต่อไปได้ในระหว่างการพิจารณาคดีขอฟื้นฟูกิจการ
 
 *** ตั้งไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ฯ เป็นผู้สอบบัญชีพิเศษ 


    ส่วนความคืบหน้า กรณีที่ สำนักงานคณะกรรมการกำหกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้สั่งให้ EARTH  นำส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหนี้สินจำนวนกว่า 26,000 ล้านบาท ต่อ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันทำการ  และให้ดำเนินการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ ( special audit ) นั้น 
     EARTH  ได้นำส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหนี้สินจำนวนกว่า 26,000 ล้านบาท ต่อ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันทำการแล้ว และได้จัดให้มีการตรวจสอบบัญชีเป็นกรณีพิเศษ (Special Audit) โดย บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด  ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีหนึ่งในสำนักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ (Big 4) ในประเด็นเกี่ยวกับที่มา ความมีอยู่ และสถานะของมูลหนี้ที่เพิ่มขึ้น 
    โดยบริษัทฯ จะนำส่งรายงานผลการตรวจสอบต่อ ก.ล.ต. ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ในหนังสือดังกล่าว พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป 
     
*** EARTH เลื่อนส่งงบ Q2/60 และงวดครึ่งปีเป็น 29 ก.ย.


     นายธนาวรรธน์ ประทุมสุวรรณ์ กรรมการผู้จัดการ  EARTH เปิดเผยว่า  ขณะนี้ บริษัทฯ อยู่ในระหว่างรอข้อมูลทางบัญชีของบริษัทย่อยต่างๆซึ่งยังไม่แล้วเสร็จ โดยบริษัทย่อยยังไม่สามารถจัดส่งข้อมูลทางบัญชีมายังบริษัทฯ เพื่อนำมาจัดทางบการเงินรวมได้ภายในกำหนดระยะเวลา ส่งผลให้บริษัทฯ จัดส่งงบการเงินล่าช้ากว่ากำหนด  ดังนั้น บริษัทฯจึงขอเลื่อนการนำส่งงบการเงิน สำหรับงวดสามเดือนและหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ออกไปเป็นภายในวันที่  29 กันยายน 2560
    ด้านราคาหุ้น EARTH ยังคงถูกตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้น SP กรณีไม่ส่งงบการเงิน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560

*** จับตาศาลฯ นัดไต่สวนคำร้องครั้งแรก 18 ก.ย.นี้ 


      สำหรับความคืบหน้าเรื่อง EARTH  EARTH  ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัทต่อศาลล้มละลายกลางเมื่อวันที่  24 ก.ค.60 และอนุมัติให้บริษัทฯ เป็นผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการนั้น  ศาลฯ ได้นัดไต่สวนคำร้องครั้งแรกวันที่ 18 กันยายน 2560  
      ทั้งนี้  หากศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งตั้งบริษัทเป็นผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการ บรรดาอำนาจ หน้าที่ในการบริหารจัดการกิจการและทรัพย์สินของบริษัทจะตกเป็นของบริษัท ในฐานะผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการต่อไป
 
      ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด