ข่าวนี้ที่ 1

ABM ประเดิมเทรดปี 61 ลุ้นราคาเหนือจอง 1.80 บ.

ABM ประเดิมเทรดปี 61 ลุ้นราคาเหนือจอง 1.80 บ.

    ABM ประเดิมเทรดตัวแรกปี 61 ที่ปรึกษาทางการเงินมั่นใจราคาเหนือจองที่ 1.80 บาท จากปัจจัยพื้นฐานแกร่ง ด้านอันเดอร์ไรท์ตอกย้ำยอดจองล้นดึงดูดนักลงทุน ส่วนผู้บริหารยันพื้นฐานดีแต่ราคาให้เป็นไปตามกลไกตลาด ขณะที่ผลการดำเนินงานพบกำไรลดลง 3 ปีติดต่อกัน

** mai รับเข้าเทรดประเดิมปี 61 
    นายประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยินดีต้อนรับ บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหาชน) หรือ ABM ผู้จัดหาและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงชีวมวล เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ mai ในกลุ่มทรัพยากร โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า ABM ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561
    กลุ่มบริษัท ABM ดำเนินธุรกิจจัดหาเชื้อเพลิงชีวมวล อาทิ กะลาปาล์ม ไม้สับ ขี้กบ ขี้เลื่อย ฝุ่นไม้ และชีวมวลอัดแท่ง เพื่อจัดจำหน่ายให้กลุ่มลูกค้าผู้นำเชื้อเพลิงชีวมวลเป็นเชื้อเพลิงในกระบวนการผลิต ได้แก่ กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมและกลุ่มโรงไฟฟ้า และผู้ที่นำเชื้อเพลิงชีวมวลไปใช้ประโยชน์ด้านอื่นๆ เช่น กลุ่มผู้แปรรูปชีวมวล กลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ไม้ รวมทั้งกลุ่มที่นำเชื้อเพลิงชีวมวลไปจัดจำหน่ายต่อ 
    โดยบริษัทมีคลังสินค้ารวม 8 แห่ง เป็นคลังสินค้าในประเทศ 4 แห่ง และประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซียอีก 4 แห่ง ซึ่งมีทำเลที่ตั้งใกล้กับแหล่งวัตถุดิบและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และมีบริการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกของบริษัทย่อยเพื่อให้การจัดเก็บและการขนส่งสินค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
    ABM มีทุนชำระแล้ว 150 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 225 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุน 75 ล้านหุ้น โดยเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งจำนวนต่อประชาชนครั้งแรก (IPO) เมื่อวันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2561 ในราคาหุ้นละ 1.80 บาท คิดเป็นมูลค่าระดมทุน 135 ล้านบาท และมีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 540 ล้านบาท มีบริษัท เซจแคปปิตอล จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินและ บมจ. หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) เป็นผู้นำการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย
     การกำหนดราคาเสนอขาย IPO ที่ 1.80 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E ratio) ที่ 29.51 เท่า โดยคำนวณจากกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ในช่วง 4 ไตรมาสที่ผ่านมา (ไตรมาส 4 ปี 2559 ถึงไตรมาส 3 ปี 2560) ซึ่งเท่ากับ 18.30 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ (fully diluted) คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.06 บาท ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังหักสำรองตามกฎหมายแล้ว

** เงินระดมทุนขยายธุรกิจ
    นางสาวธิญาดา ควรสถาพร กรรมการผู้จัดการ ABM เปิดเผยว่า บริษัทดำเนินการจัดการจัดหาเชื้อเพลิงชีวมวลที่มีหลากหลายจากหลายแหล่งที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว การเข้ามาเป็นบริษัทจดทะเบียนใน mai จะทำให้บริษัทได้รับความไว้วางใจและการยอมรับจากลูกค้าและคู่ค้ามากขึ้น เงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้จะนำไปลงทุนขยายพื้นที่เก็บรวบรวมกะลาปาล์มเพิ่มเติมในประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซีย และลงทุนจัดตั้งโรงงานผลิตชีวมวลอัดแท่งกับบริษัทร่วมทุนในภาคใต้ รวมถึงลงทุนจัดตั้งโรงงานผลิตไม้สับและโรงงานผลิตชีวมวลอัดแท่งที่ตำบลบางกุ้ง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อให้มีปริมาณเชื้อเพลิงชีวมวลที่จะสามารถส่งถึงลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ
    ขณะที่ในแบบแสดงรายการข้อมูลขายหุ้น (ไฟลิ่ง) ระบุว่า บริษัทคาดได้เงินจากการระดมทุน 135 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์
     - ลงทุนขยายพื้นที่เก็บรวบรวมกะลาปาล์มในประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซีย 30 ล้านบาท ในปี 2561 - 2562
     - ลงทุนจัดตั้งโรงงานผลิตชีวมวลอัดแท่งกับบริษัทร่วมทุนบริเวณภาคใต้ 31 ล้านบาท ในช่วงไตรมาส 1 ปี 2561 - 2562
     - ลงทุนจัดตั้งโรงงานผลิตไม้สับ และโรงงานผลิตชีวมวลอัดแท่งที่ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 20 ล้านบาท ในปี 2561
     - ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ 42 ล้านบาท หรือ ลงทุนตราสารการเงินระยะสั้น หรือชำระคืนเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงินตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นไป 

** มีเจ้าของเดียวกับ AGE 
    ABM มีผู้ถือหุ้นใหญ่ 3 ลำดับแรกหลัง IPO ได้แก่ ครอบครัวควรสถาพร ถือหุ้น 65.77% นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร ถือหุ้น 5.00% และนายประเสริฐ โลหะวิบูลย์ทรัพย์ ถือหุ้น 2.50%
    ทั้งนี้ครอบครัวควรสถาพรเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน บมจ.เอเชีย กรีน เอนเนอจี หรือ AGE 

** FA-อันเดอร์ไรท์ มั่นใจหุ้นเหนือจอง
    นางศรัณยา  กระแสเศียร กรรมการผู้จัดการ  บริษัท เซจแคปปิตอล จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของ ABM เปิดเผยว่า โดยส่วนตัวเชื่อว่าราคาเปิดตลาดของหุ้น ABM จะสูงกว่าราคาจองซื้อที่ราคา 1.80 บาท เนื่องจากปัจจัยพื้นฐานของบริษัทที่มีความแข็งแกร่ง ทั้งในด้านฐานะทางการเงินและการเติบโต ซึ่งบริษัทฯยังมีช่องทางในการขยายตัวอีกมาก
    อีกทั้งจากการที่บริษัทได้เดินสายนำเสนอข้อมูลแก่นักลงทุน (โรดโชว์) ในอ.หาดใหญ่ จ.สงขลานั้น ได้รับการตอบรับจากนักลงทุนเป็นอย่างดี ประกอบกับการจองซื้อหุ้นที่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก หรือ IPO ของ ABM ซึ่งมียอดจองล้นเข้ามาเกินจำนวนหุ้นที่จัดสรรจากจำนวนหุ้น 75 ล้านหุ้น และยังมีนักลงทุนที่แสดงความจำนงค์ต้องการหุ้นของบริษัทฯ เพิ่มอีกเป็นจำนวนมากนั้น จึงทำให้มองว่าหุ้น ABM เป็นหุ้นน้องใหม่ที่น่าจับตามอง
    นางสาวพัชพร สรรคบุรานุรักษ์ กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่าย และรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ ABM กล่าวว่า จากผลตอบรับของนักลงทุนที่มียอดจองล้นเข้ามานั้น ถือเป็นหลักฐานอย่างดีที่แสดงให้เห็นถึงความน่าสนใจของหุ้น ABM ประกอบกับราคาหุ้นซึ่งถือว่าเป็นราคาที่เหมาะสม และจูงใจให้นักลงทุนเข้ามาลงทุนในหุ้นเพิ่มนอกเหนือจากปัจจัยพื้นฐานที่ดีของบริษัทฯ และธุรกิจที่มีแนวโน้มเติบโต มีอนาคตไกล ซึ่งน่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการดึงดูดนักลงทุนให้เข้ามาลงทุนและสนใจในหุ้น ABM เป็นจำนวนมาก” นางสาวพัชพร กล่าว

** ผู้บริหารชี้ให้เป็นไปตามกลไกตลาด
    นางสาวธิญาดา ควรสถาพร กรรมการผู้จัดการ ABM เปิดเผยว่า ในส่วนของราคาหุ้นนั้น คงต้องปล่อยให้เป็นไปตามกลไกของตลาด แต่ในส่วนของปัจจัยพื้นฐานของบริษัทนั้น มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีปัจจัยพื้นฐานที่ดี ฐานนะทางการเงินที่แข็งแกร่ง อีกทั้งความสามารถในการทำกำไรและดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ นั้น  ยังมีช่องทางให้เติบโตได้อีกมาก ไม่ว่าจะเป็นการขยายตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ จึงมีความเชื่อมั่นว่าหุ้นของบริษัทฯ จะได้รับการต้อนรับที่ดีจากนักลงทุนทุกท่าน

** กำไรลดลง 3 ปีติดต่อกัน
    ด้านผลการดำเนินงาน ABM ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา 58-60 พบว่าแม้รายได้จะอยู่ในระดับราว 1,200 ล้านบาท แต่กำไรสุทธิปรับตัวลดลงต่อเนื่อง
ปี 58 รายได้รวม 1,250.56 ล้านบาท  กำไรสุทธิ 43.40 ล้านบาท
ปี 59 รายได้รวม 1,294.89 ล้านบาท กำไรสุทธิ 27.26 ล้านบาท
ปี 60 รายได้รวม 1,246.06 ล้านบาท กำไรสุทธิ 15.63 ล้านบาท 
    และมติคณะกรรมการล่าสุดอนุมัติงดจ่ายปันผลข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด