ข่าวนี้ที่ 1

TKS ทุ่ม 1.39 พันลบ. ซื้อกิจการ TBSP บุกตลาดการพิมพ์อาเซียน

TKS ทุ่ม 1.39 พันลบ. ซื้อกิจการ TBSP บุกตลาดการพิมพ์อาเซียน

 "ที.เค.เอส. เทคโนโลยี" เตรียมใช้เงินลงทุนกว่า 1.39 พันล้านบาท เปิดโต๊ะรับซื้อกิจการ "ไทยบริติช ซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง"   โดยจะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการกว่า 88 ล้านหุ้น  หรือ 80.11% ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วของกิจการ ในราคาหุ้นละ 15.70 บาท พร้อมระดมทุนโดยออกหุ้นเพิ่มทุน 60 ล้านหุ้น ขายให้ผู้ถือหุ้นเดิม  และกู้เงินสถาบันการเงินรองรับ หวังการซื้อกิจการครั้งนี้ช่วยเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในธุรกิจการพิมพ์เอกสารปลอดการปลอมแปลง และขยายตลาดสู่อาเซียน

*** ตั้งโต๊ะซื้อหุ้น TBSP จำนวน 80.11% 
    บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ TKS แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท  อนุมัติการเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัท ไทยบริติช ซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ TBSP  โดยการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไข (Voluntary Tender Offer) ในราคาหุ้นละ 15.70 บาท
    โดย ก่อนการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการนั้น บริษัทถือหุ้นในกิจการทั้งสิ้น 21,879,810 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 19.89 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของกิจการ ซึ่งการได้มาซึ่งหุ้นของกิจการในกรณีที่ผู้ถือหุ้นของกิจการทุกรายตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการนั้น จะทำให้บริษัทได้มาซึ่งหุ้นของกิจการ เป็นจำนวน 88,120,190 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.11 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของกิจการ ในราคาหุ้นละ 15.70 บาท ซึ่งคิดเป็นมูลค่ารวมเท่ากับ 1,383,486,983 บาท 
    และในกรณีผู้ถือหุ้นทุกรายตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์  88,120,190 หุ้น  และเมื่อรวมหุ้นของ TBSP ที่บริษัทถืออยู่จำนวน 21,879,810 หุ้น บริษัทจะถือหุ้นของกิจการจำนวนทั้งสิ้น 110 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของกิจการ 
    บริษัทจะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครังที่ 1/2561 ซึ่งจะประชุมในวันที่ 15 ก.พ. 2561 โดยบริษัทคาดว่าการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าวจะเสร็จสิ้น ภายในเดือนเมษายน 2561

*** เพิ่มทุน-กู้เงินซื้อกิจการ
    TKS ระบุว่า บริษัทจะใช้แหล่งเงินกู้จากสถาบันการเงิน สำหรับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ จำนวนไม่เกิน 1,390 ล้านบาท  ซึ่งเป็นจำนวนเงินทุนที่เพียงพอในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทุกรายแสดงเจตนาขายหุ้นสามัญทั้งหมด 
    นอกจากนี้บริษัทจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 600 ล้านบาท เพื่อนำมาชำระคืนหนี้เงินกู้บางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่สถาบันการเงิน  โดยจะออกหุ้นเพิ่มทุน จำนวน 60 ล้านหุ้น จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นสามัญเดิม  ในอัตราส่วน (เดิม : ใหม่)  6.0034 : 1 ราคาจองซื้อ 10.00 บาทต่อหุ้น  โดยกำหนดวันจองซื้อและชำระค่าหุ้น วันที่ 20 มี.ค. 2561 ถึงวันที่ 26 มี.ค. 2561 วันที่ไม่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (XR) 21 ก.พ. 2561
 
*** หวังขยายตลาดสู่อาเซียน
    เนื่องจากบริษัทประกอบธุรกิจอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันกับกิจการ ซึ่งเป็นธุรกิจการพิมพ์เอกสารปลอดการปลอมแปลง การซื้อกิจการ TBSP เพืjอสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจและการเติบโตของบริษัทในอนาคต เนื่องจากบริษัทและกิจการ ยังมี
ความแตกต่างในเรื่องของความเชี่ยวชาญด้านการพิมพ์ ชนิดของผลิตภัณฑ์ ตลาดลูกค้า กลุ่มลูกค้า เป้าหมาย และช่องทางการจัดจำหน่าย
    นอกจากนี้จะเพิ่มศักยภาพและความได้เปรียบในการแข่งขันจากปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้น ด้วยความร่วมมือระหว่างบริษัทและกิจการ ทำให้สามารถสร้างผลตอบแทนมากขึ้น และขยายธุรกิจของบริษัทสู่ตลาดการพิมพ์เอกสารปลอดการปลอมแปลงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

*** TBSP รับทราบประกาศการซื้อกิจการ
     บริษัท ไทยบริติช ซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง จากัด (มหาชน) หรือ TBSP แจ้งว่า บริษัทได้รับทราบประกาศโดยบริษัทที.เค.เอส. เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) (“TKS”) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่จะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทโดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไข (Voluntary Tender Offer) ที่ราคาหุ้นละ 15.70 บาท โดยการทำคำเสนอซื้อดังกล่าวจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อ TKS ได้รับอนุมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ TKS
    ทั้งนี้ เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ TKS ได้มีมติอนุมัติการทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าวแล้ว TKS มีหน้าที่ต้องยื่นประกาศเจตนาในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ (แบบ 247-3) และคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) (แบบ 247-4) ต่อ ก.ล.ต., ผู้ถือหุ้นของบริษัท, บริษัท และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

***โบรกฯ มองเพิ่มทุนทำไดลูท 14.3%
    บทวิเคราะห์ บล.เออีซี ระบุว่า แหล่งเงินทุนที่ TKS ใช้ซื้อกิจการ มาจาก 1) แหล่งเงินกู้จากสถาบันการเงิน และ 2) การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 60 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนที่ถือ (Rights Offering) ในอัตราส่วน 6.0034 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ ที้ราคาเสนอขายหุ้นละ 10 บาท มูลค่ารวม 600 ล้านบาท ซึ่งจะก่อให้เกิด Dilution Effect ราว 14.3%
    อย่างไรก็ตามมีมุมมองเชิงบวกต่อการเข้าทำเทนเดอร์ออฟเฟอร์ TBSP เพราะนอกจากช่วยสร้าง Synergy ด้านการพิมพ์และด้านการตลาดแล้ว ยังเป็นการปูพรมเพื่อรุกตลาดงานพิมพ์เอกสารปลอดการปลอมแปลงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อย่างไรก็ดีเราอยู่ระหว่างปรับประมาณการ เนื่องจากทั้งการทำคำเสนอซื้อและเพิ่มทุน RO ยังต้องได้มติอนุมัติจากการประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 15 ก.พ. 61 อีกทั้งยังมีตัวแปรไม่แน่นอนจากสัดส่วนการถือหุ้นใหม่ภายหลังทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดใน TBSP ดังนั้นปัจจุบันเราจึงยังคงประมาณการเดิม โดยคาดปี 2560 TKS จะมีกำไรสุทธิ 346 ล้านบาท เติบโต 2.9%YoY และปี 2561 จะมีกำไรสุทธิ 398 ล้านบาท เติบโต 15.0%YoY
     เราได้ประเมิน Scenario เบื้องต้นไว้ 2 กรณี ดังนี้ 1) กรณี TKS เพิ่มสัดส่วนถือหุ้นใน TBSP เป็นเพียง 52.01% (ส่วนที่เพิ่มมาจากคุณสุธิดา มงคลสุธี ซึ่งเป็นกลุ่มตระกูลมงคลสุธี ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ TKS) จะทำให้ประมาณการกำไรใหม่ปี 2561 เพิ่มขึ้นจากเดิมอีก 11.3% (ใช้เงินทุนจาก RO เท่านั้น) และ 2) กรณี TKS เพิ่มสัดส่วนถือหุ้นใน TBSP เป็น 100% ภายหลังหักดอกเบี้ยจ่ายที่เพิ่มขึ้นจะทำให้ประมาณการกำไรใหม่ปี 2561 เพิ่มขึ้นอีก 11.6%

*** ราคาหุ้นยังมีอัพไซด์ 19.8% 
          แม้เราอยู่ระหว่างรอมติอนุมัติจากผู้ถือหุ้น ทำให้มูลค่าพื้นฐานปี 2561 คงอยู่ที่ 15.50 บาท (อิง Average PER +1SD ของ TKS ที่ 14x) แต่เมื่อพิจารณากรณีที่มีโอกาสเกิดการเพิ่มทุน (Fully Diluted) พบว่า มูลค่าพื้นฐานปี 2561 จะลดลงอยู่ที่ 13.30 บาท ซึ่งยังมี Upside น่าสนใจราว 19.8% จึงคงแนะนำ "ซื้อ"ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด