หงส์เหิร-บุญคุณของพ่อ
 
บทบรรณาธิการ :: eFinanceThai.com
บทบรรณาธิการ


        
     พระคุณของพ่อ

     วันนี้หงส์เหิร คงไม่มีอะไรจะเขียน นอกจากขอสดุดีความยิ่งใหญ่พ่อหลวงของปวงชนชาวไทยทุกคน รวมทั้งคุณพ่อทุกๆ ท่านค่ะ และเนื่องในวันเฉลิมพระชนม์พรรษาครบรอบ 85 พรรษา ในปีนี้นั้น หงส์เหิร ก็ขอหยิบยกถึงคุณงาม ความดี หาที่สุดมิได้ที่พระองค์มอบให้กับผืนแผ่นดินไทย และปวงชนชาวไทยทุกคน
            พระคุณที่พระองค์ท่านมีต่อแผ่นดิน และพสกนิกรทุกคนนั้น ยิ่งใหญ่จริงๆ เพราะฉะนั้นในฐานะที่เราเกิดในผืนแผ่นดิน อาศัย และทำมาหากินในแผ่นดินนี้ เราก็ควรจะสำนึกในพระคุณอันยิ่งใหญ่ที่พระมหากษัตริย์ไทยของเราทรงมอบไว้ ดังเช่นโครงการตามพระราชดำริ ที่พระเจ้าอยู่หัว หรือในหลวงของเราทำไว้ทั่วประเทศ ซึ่งหงส์เหิร ขอถือโอกาสนี้รวบรวมมาให้คุณผู้อ่านได้รับทราบกัน .... เพราะเท่าที่หงส์เหิร ทราบมานั้น จะหาจังหวัดใดที่ไม่มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริไม่มี
             และนี่ก็เป็นภาพรวมโครงการตามพระราชดำริจากทั้งหมดมีกว่า 4,500 โครงการ

โครงการ พระราชดำริเกี่ยวกับป่า
* โครงการศูนย์ ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน จ.ฉะเชิงเทรา
* โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง จ.นราธิวาส
* โครงการศูนย์ศึกษา การพัฒนาภูพาน จ.สกลนคร
* โครงการศูนย์ ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย จ.เพชรบุรี เน้นเรื่องป่าเปียก,ป่าชายเลน
* โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้ง กระเบน จ.จันทบุรี เน้นเรื่องสภาพแวดล้อม การฟื้นฟูป่าชายเลนและโครงการอนุรักษ์หญ้าทะเล
* โครงการศูนย์ ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ จ.เชียงใหม่ เน้นเรื่องทฤษฏีการปลูกป่า 3 อย่าง
* โครงการ พัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่อาว จ.ลำพูน เน้นเรื่องการพัฒนาและฟื้นฟู
* โครงการห้วยองคต จ.กาญจนบุรี เน้นเรื่องการฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อม (rehabilitation)
* โครงการศึกษา วิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย จ.เพชรบุรี เน้นการรักษาสภาพป่าชายเลนโดยวิธีทางธรรมชาติ
* โครงการ พัฒนาปากน้ำปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
* โครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน้ำสาขาแม่ปิง จ.เชียงใหม่และลำพูน เน้นการปลูกป่า การทำแนวกันไฟ
* โครงการ พัฒนาพื้นที่ป่าขุนแม่กวง จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร
* โครงการศูนย์ศึกษาวิจัยธรรมชาติและป่าพรุสิรินทร

โครงการ พระราชดำริเกี่ยวกับดิน
* โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ฉะเชิงเทรา
* โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.นราธิวาส
* โครงการศูนย์ ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เพชรบุรี
* โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เชียงใหม่
* โครงการ พัฒนาพื้นที่ลุ่มแม่อาว จ.ลำพูน
* โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม จ.ราชบุรี
* โครงการ ทดลองแก้ปัญหาดินเปรี้ยว จ.นครนายก
* แนวพระราชดำริ "แกล้งดิน"
* แนวพระราชดำริเกี่ยวกับการนำ "หญ้าแฝก" มาใช้ป้องกันการพังทลายของดิน
* แนวพระราชดำริ "ห่มดิน" เพื่อการฟื้นฟูดินที่เสื่อมสภาพ

โครงการ พระราชดำริเกี่ยวกับน้ำ
* โครงการพัฒนาลุ่มน้ำป่าสัก จ.ลพบุรี,จ.สระบุรี
* โครงการ พัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่อาว จ.ลำพูน
* โครงการห้วยองคต จ.กาญจนบุรี
* โครงการเขื่อนขุนด่านปราการชล จ.นครนายก
* โครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน้ำสาขาแม่ปิง จ.เชียงใหม่,จ.ลำพูน
* โครงการศึกษา วิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย จ.เพชรบุรี
* โครงการน้ำดี ไล่น้ำเสียตามคลองต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร
* โครงการ บำบัดน้ำเสียโดยใช้พืช บึงมักกะสัน จ.กรุงเทพมหานคร
* แนวพระราชดำริ "แก้มลิง"
* "ฝนหลวง"
* โครงการศึกษา วิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย จ.เพชรบุรี เน้นการบำบัดน้ำเสียชุมชน โดยวิธีทางธรรมชาติ
* โครงการผันน้ำเข้าที่ส่วนพระองค์ บริเวณพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุ ริโยทัย ทุ่งมะขามหย่อง จ.พระนครศรีอยุธยา
* โครงการป้องกันน้ำท่วมด้วยการเบี่ยงน้ำ คลองลัดโพธิ์ กรุงเทพมหานคร
* โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยทอน จังหวัดหนองคาย
* ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี

โครงการ ทางด้านวิศวกรรม
* โครงการทางคู่ ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนี
* โครงการสะพานพระราม 8
* โครงการด้านการจราจร เกี่ยวกับการขยายถนนคอขวดจุดต่างๆ
* ไบโอดีเซลและแก๊สโซฮอล์จากพืชของไทย
* กังหันชัยพัฒนา
* ฝายแม้ว หรือการจัดทำฝายชะลอน้ำ เพื่อฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรม

แนว พระราชดำริอื่นๆ
* แนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่
* แนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
* โรงเรียนกาสรกสิวิทย์

               ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน


บทบรรณาธิการ โดย หงส์เหิร
honghern@efinancethai.com

                 
 

 
ข่าวยอดนิยม 8 ธ.ค 2559

ไม่มีข้อมูล ณ ขณะนี้