ชื่อบริษัท

:

บริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด
Online Asset Company Limited

ที่อยู่

:

466 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
466 Ratchadapisek Road, Samsaen-nok, Huay Kwang, Bangkok 10310, Thailand

อีเมล์

:

customerservice@efinancethai.com

โทร

:

(662) 022-6200

แฟกซ์

:

(662) 022-6255

เว็บไซต์

:

www.efinancethai.com