บทความแนะนำ

ผ่าวิสัยทัศน์ใหม่ OR "เติมเต็มโอกาส เพื่อทุกการเติบโต ร่วมกัน"

ผ่าวิสัยทัศน์ใหม่ OR

     1 ปีแล้วที่บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR เข้ามาโลดแล่นในตลาดหุ้น และได้สร้างปรากฎการณ์ในวงการตลาดทุนไว้อย่างมากมาย ซึ่งหลังจากที่ OR เข้าตลาดหุ้นมา สิ่งที่ผู้บริโภค และนักลงทุนได้เห็นอย่างชัดเจนนั่นคือการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นของทุกธุรกิจที่ OR ทำอยู่ ไม่ว่าจะเป็นสถานีบริการน้ำมัน ค้าปลีก ร้านอาหาร หรือแม้แต่ธุรกิจที่กำลังเป็นเทรนด์ แห่งอนาคตอย่าง กลุ่มยานยนต์ไฟฟ้า สตาร์ทอัพ หรือธุรกิจดิจิทัลทรานฟอร์เมชั่น

 

     ล่าสุด OR ได้เปิดวิสัยทัศน์ใหม่และทิศทางการดำเนินธุรกิจของ OR ซึ่งเป็นแผนการดำเนินธุรกิจแบบระยะยาวถึง 10 ปี หรือถึงปี 2573 ผ่านวิสัยทัศน์ “เติมเต็มโอกาส เพื่อทุกการเติบโต ร่วมกัน” หรือ “Empowering All toward Inclusive Growth”

 

     "เราตั้งเป้าหมายปี 2573 จะผลักดันให้เกิด Inclusive Growth Platform ที่จะนำไปสู่การเติบโตร่วมกันทั้งระบบนิเวศ OR ผ่านวิสัยทัศน์ใหม่ เติมเต็มโอกาสเพื่อทุกการเติบโตร่วมกันกับทุกภาคส่วน เสาะแสวงหาธุรกิจใหม่เพื่อพัฒนาต่อยอดธุรกิจให้ก้าวไกลกว่าธุรกิจน้ำมัน ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกพร้อมเติบโตไปด้วยกันกับพันธมิตรผ่านการดำเนินธุรกิจแบบ Triple Bottom Line ที่ให้ความสำคัญกับ 3P หรือ สังคมชุมชน (People) สิ่งแวดล้อม (Planet) และผลประกอบการ (Performance)" นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ CEO OR ได้กล่าวไว้ในวันเปิดตัววิสัยทัศน์ดังกล่าว

 

* ทุ่มงบ 2 แสนลบ.สู่การเติบโตร่วมกันอย่างมีคุณภาพ

     สำหรับการปรับวิสัยทัศน์ครั้งสำคัญของ OR ในครั้งนี้ บริษัทได้ทุ่มงบลงทุนถึง 200,000 ล้านบาทในช่วง 10 ปีข้างหน้า โดย OR ย้ำชัดว่า ได้ปรับทิศทางในการขับเคลื่อนธุรกิจและตอกย้ำถึงเจตจำนงในการสร้าง การเติบโตของธุรกิจควบคู่ไปกับการเติบโตของผู้คนและสิ่งแวดล้อม ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงทาง เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างทางสังคมและเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงทางด้านภูมิอากาศ นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงวิถีในการดำเนินชีวิต และพฤติกรรมของผู้บริโภค ซึ่งให้ความสำคัญต่อสุขอนามัย และความปลอดภัย การใช้พลังงานสะอาด และปัญหาสังคมอย่างเรื่องความเหลื่อมล้ำ

 

     ซึ่ง OR เองมั่นใจว่า การเปลี่ยนแปลงธุรกิจเพื่อสังคม และสิ่งแวดล้อมดังกล่าว จะเป็นปัจจัยบวกที่ทำให้ผลประกอบการของ OR ในอนาคตเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่ง OR ตั้งเป้าว่าจะมี EBITDA มากกว่า 40,000 ล้านบาทภายในปี 2573 และที่สำคัญกว่า 50% ของ EBITDA นั้นมาจากการเติบโตร่วมกับพันธมิตรของ OR

 

* "OR 2030 Goals" เป้าหมาย 3 ด้าน ที่ต้องพิชิตให้ได้ใน 10 ปี

     การปรับทิศทางในการขับเคลื่อนธุรกิจและตอกย้ำถึงเจตจำนง (Purpose) ในการสร้างการเติบโตของธุรกิจควบคู่ไปกับการเติบโตของผู้คน และสิ่งแวดล้อมทำให้ OR ตั้งเป้าหมายในปี 2573 หรือ OR 2030 Goals ใน 3 ด้าน ดังนี้ 

 

     1.การยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน (Living Community) ซึ่งครอบคลุมทั้งในพื้นที่ที่ OR ดำเนินธุรกิจและชุมชนรอบพื้นที่ธุรกิจมากกว่า 15,000 ชุมชน หรือกว่า 12 ล้านชีวิต

 

     2.การสร้างสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ (Healthy Environment) โดยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ครอบคลุมตลอดทั้งการดำเนินธุรกิจ เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานสะอาด และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในสถานประกอบการ และลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจ โดยตั้งเป้าที่จะลดให้ได้มากกว่า 1 ใน 3 หรือประมาณ 33% เมื่อเทียบกับปี 2561 รวมทั้งตั้งเป้าที่จะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon-Neutrality) ภายในปี 2573 และบรรลุการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Carbon) ภายในปี 2593

 

     3.การสร้างการเติบโต สร้างอาชีพ และการกระจายความมั่งคั่ง (Economic Prosperity) สู่คู่ค้า ผู้ถือหุ้น ผู้ประกอบการขนาดย่อม (MSMEs) พนักงาน และชุมชนมากกว่า 1 ล้านราย ผ่านการเติบโตโดยการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ (Partnership) เป็นหลัก

 

** รุกหาพันธมิตรคุณภาพ เติบโตแบบ Outside-In ร่วมกัน

     ไม่เพียงแต่ธุรกิจเดิมที่ OR เดินหน้าธุรกิจอย่างเต็มที่ สิ่งที่ OR เน้นชัดเจนในการทำธุรกิจอีกหนึ่งสิ่งนั่นคือ การเปิดโอกาสหาพันธมิตรธุรกิจทุกรูปแบบที่ OR มองเห็นว่า ต่อยอดความเชื่อมั่นที่ผู้บริโภคมีต่อแบรนด์ของ OR โดยบริษัทต้องการสร้างจุดยืนที่ชัดเจนในการเป็น Inclusive Growth Platform เพื่อรองรับการเติบโตร่วมกับ พันธมิตร ซึ่งจะเป็นธุรกิจใดก็ตามที่ OR สามารถเข้าไปสนับสนุนได้แล้วก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทั้ง 2 ฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจขนาดเล็กและธุรกิจขนาดกลางหรือธุรกิจที่ต้องการการสนับสนุน

 

     ที่สำคัญการเติบโตร่วมกับพันธมิตรของ OR จะต้องเป็นในรูปแบบ Outside-In หรือการเติบโตโดยการเข้าไปร่วมมือกับธุรกิจที่สร้างจากพันธมิตรภายนอก สนับสนุนกันและกันผ่านการใช้สินทรัพย์ของ OR ที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นทางกายภาพ ทางดิจิทัล ตลอดจนความสามารถในการขยายธุรกิจให้เติบโต

 

     “วันนี้ OR พร้อมที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจเข้ามาเป็นพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน และในขณะเดียวกันก็สามารถเติมเต็มความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างครบครัน ตอบโจทย์การชีวิตในทุกรูปแบบตลอด 24 ชั่วโมง ที่สำคัญ OR จะไม่ได้เป็นเพียงธุรกิจที่มุ่งเน้นแสวงหากำไร แต่ยังเป็นอีกเสาหลักของสังคมในยุคนี้ที่ไม่ได้มองว่าผู้คนเป็นแค่ส่วนหนึ่งของการทำธุรกิจ แต่ล้วนเป็นชีวิตที่เราอยากให้เติบโตไปด้วยกัน” นางสาวจิราพร กล่าว

 

** เป้าหมายแต่ละธุรกิจของ OR ภายใต้วิสัยทัศน์ใหม่

     ไม่เพียงแต่การเติบโตทางสังคม - สิ่งแวดล้อม ที่เป็นเป้าหมายหลักของ OR การปรับรูปแบบธุรกิจที่มีอยู่ใน สอดคล้องไปกับวิสัยทัศน์ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ท้าทายไม่แพ้กัน โดย OR ได้พัฒนาโมเดล “OR Inclusive Partnership” ซึ่งประกอบด้วยการนำความต้องการของลูกค้าของพันธมิตรเป็นที่ตั้ง แสวงหาสิ่งที่พันธมิตร ต้องการเพื่อตอบโจทย์ลูกค้า และการเข้าไปเติมเต็มได้ด้วยศักยภาพที่ OR มีอยู่ตลอดจนพัฒนาระบบการปฏิบัติงานที่ยืดหยุ่นให้สามารถรองรับการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน และสอดคล้องกับพันธกิจทั้ง 4 ด้าน คือ

 

     1. Seamless Mobility การสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจพลังงานแบบผสมผสานเพื่อการเคลื่อนที่อย่างไร้รอยต่อ โดยธุรกิจ Mobility นี้ บริษัทตั้งเป้าเพิ่มสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (EV Station PluZ) ใน พีทีที สเตชั่น ให้ครบ 7,000 แห่ง และให้บริการซ่อมรถ EV ใน FIT Auto ครบ 100% ภายในปี 2573

 

     2. All Lifestyles การสร้างทางเลือกสำหรับการดำเนินชีวิตอย่างครบวงจรเพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตทุกรูปแบบ ด้านธุรกิจ Lifestyle ตั้งเป้าว่า มากกว่า 50% จะมีการร่วมกันสร้างการเติบโตและแบรนด์ร่วมกับพาทเนอร์ ผ่านช่องทางของ OR ในทุกช่องทาง

 

     3. Global Market การขยายฐานธุรกิจเพื่อสร้างความสำเร็จและการยอมรับในตลาดโลก ธุรกิจ Global จะมีการนำสินค้าไปขายและเข้าไปตั้งบริษัทร่วมทุนกับพันธมิตรท้องถิ่นมากกว่า 20ประเทศ โดยมีเป้าหมายทั้งในประเทศอินเดีย จีน อินโดนีเซีย และประเทศในกลุ่มตะวันออกกลาง

 

     4. OR Innovation การแก้ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อยกระดับสู่นวัตกรรมในแบบฉบับของ OR ธุรกิจ Innovation จะมีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่และกำหนดวิธีการทำธุรกิจใหม่ ๆ

 

     ทั้งหมดนี้คือภาพรวม และทิศทางในอนาคตที่กำลังจะก้าวต่อไปของ OR ซึ่งค่อนข้างจะชัดเจนว่า จากวิสัยทัศน์ดังกล่าวการดำเนินธุรกิจของ OR จากนี้จะเน้นการมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นทั้งต่อ ชุมชน สิ่งแวดล้อม พร้อมคืนกำไรสู่สังคมไปพร้อมกัน ซึ่งเชื่อว่าคงจะได้เห็นหลาย ๆ บริษัทที่ต้องการเติบโตอย่างมีคุณภาพไปพร้อมกับ OR เข้ามาเป็นพันธมิตรอย่าง ไม่ขาดสายแน่นอนบทความอื่นๆที่น่าสนใจRECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh