บทความแนะนำ

"กองทุนรวม กับ NAV สำคัญอย่างไร?"

กองทุนรวม มักเป็นเครื่องมือลงทุนที่มือใหม่ให้ความสนใจ เพราะมีความเสี่ยงต่ำ โดย 1 ในการตัดสินใจเข้าลงทุนในกองทุนรวม คือ พิจารณา NAV ของกองทุนรวมนั้นๆ แต่ยังมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับ NAV ที่นักลงทุนต้องทำความเข้าใจ จะเป็นอะไร ? มาหาคำตอบกัน

 

*** กองทุนรวม เครื่องมือลงทุนที่มือใหม่สนใจ

กองทุนรวม ถือเป็นเครื่องมือการลงทุน ที่ได้รับความสนใจมากจากนักลงทุนหน้าใหม่ เพราะมีความเสี่ยงค่อนข้างต่ำ ประกอบกับ มีผู้จัดการกองทุน คอยบริหารให้ตลอดเวลา ทำให้ตัดความกังวลเรื่องการลงทุนที่ล้มเหลว ไปได้พอสมควร

กองทุนรวม มีเกณฑ์ในการตัดสินใจเลือกลงทุนที่สำคัญ หนึ่งสิ่ง คือ การพิจารณา NAV ของกองทุนรวมนั้นๆ เพราะจะทำให้ช่วยตัดโอกาสความล้มเหลวของการลงทุนไปได้พอสมควร

 

*** กองทุนรวม หากสนใจลงทุนต้องรู้จัก NAV 

NAV  ย่อมาจาก Net Asset Value แปลเป็นไทย ว่ามูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของกองทุนรวมนั้นๆ หรืออธิบายให้เข้าใจง่ายขึ้น คือ มูลค่าเงินลงทุนทั้งหมดของกองทุนรวม รวมทั้งผลประโยชน์ต่างๆ ที่กองทุนรวมได้รับจากการลงทุน หักออกด้วยค่าใช้จ่ายและหนี้สินของกองทุนรวมนั้นๆ โดยปกติ จะมีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมตามราคาตลาดทุกสิ้นวันทำการ เพื่อสะท้อนถึงมูลค่าที่แท้จริง ตามสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปในทุกวัน 

 

กองทุนรวม บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) จะเป็นผู้คำนวณ NAV และเปิดเผยให้ประชาชนทั่วไปทราบทุกสิ้นวันทำการ โดยจะประกาศเป็นมูลค่าต่อหน่วยลงทุนให้ทราบ โดยสูตรการคำนวณ NAV ที่ บลจ.ใช้ คือ การนำมูลค่าทรัพย์สินตามราคาตลาดมาบวกกับ ผลตอบแทนสะสม และเงินสด จากนั้น นำไปลบกับค่าใช้จ่าย และหนี้สินของกองทุนรวม ก็จะได้ NAV ของวันนั้นๆ

 

*** กองทุนรวม กับ NAV มีความเชื่อมโยงกันอย่างไร ?

กองทุนรวมกับ NAV เชื่อมโยงกัน เพราะ NAV เป็นตัวเลข ที่แสดงให้เห็นมูลค่าที่แท้จริงของกองทุนรวม และ ยังแสดงถึงราคา"ซื้อ" หรือ "ขาย"ด้วย โดยหากต้องการ"ซื้อ" ให้ดูราคาที่ช่อง"ขาย" กลับกัน ถ้าต้องการ"ขาย"ให้ดูราคาช่อง"ซื้อ" ซึ่งส่วนใหญ่ ราคาขายจะสูงกว่าราคารับซื้อประมาณ 0.0001 บาท ไม่รวมค่าธรรมเนียม 

 

กองทุนรวมกับ NAV ยังเชื่อมโยงกันในแง่ NAV เป็นตัวเลขที่สะท้อนให้เห็นถึงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมดีที่สุด อีกด้วย เพราะการเปลี่ยนแปลงของ NAV ทำให้นักลงทุนทราบว่า แต่ละกองทุนบริหารแล้ว ทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้กำไร หรือขาดทุนมากน้อยแค่ไหน ?

 

*** กองทุนรวม กับ ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับ NAV

กองทุนรวม กับ ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับ NAV ที่นักลงทุนยังแยกไม่คอยออก คือ บ่อยครั้ง นักลงทุนหลายราย คิดไปเองเกี่ยวกับ ราคาต่อหน่วย NAV เช่นบางกองทุนรวม ราคา 100 บาท บางกองทุนรวม ราคา 10 บาท ทำให้นักลงทุนหลายคนสับสน คิดว่าตัวเลขดังกล่าว เป็นตัวชี้วัดความ"ถูก" หรือ "แพง" ของกองทุนรวม และนำมาเปรียบเทียบกัน

 

กองทุนรวมที่มี ราคาต่อหน่วย NAV ต่ำ หรือ สูง ไม่ได้แปลว่ากองทุนนั้น "ถูก" หรือ"แพง" เพราะราคาต่อหน่วย NAV ไม่ได้เกี่ยวข้องกับผลประกอบการของกองทุนรวม ดังนั้น นักลงทุน จะนำความ"ถูก"หรือ"แพง" ของราคาต่อหน่วย NAVแต่ละกองทุนมาเปรียบเทียบกัน แล้วตัดสินใจลงทุน หรือ ไม่ลงทุน ในกองทุนรวมใดๆ ไม่ได้เด็ดขาดบทความอื่นๆที่น่าสนใจRECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh