บทความแนะนำ

PTT เตรียมลงทุนอะไรบ้าง

PTT เตรียมลงทุนอะไรบ้าง

      คณะกรรมการบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT  ได้มีมติอนุมัติแผนการลงทุนใน 5 ปี (ปี 2562-2566)  เป็นเงินรวมประมาณ 167,114 ล้านบาท โดยแยกออกเป็นการลงทุนใน 5 กลุ่มธุรกิจสำคัญ ทั้ง ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ , ธุรกิจท่อส่งก๊าซธรรมชาติ , ธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย  , สำนักงานใหญ่และอื่นๆ รวมถึง  การร่วมลงทุนและการลงทุนในบริษัทที่ ปตท.ถือหุ้น 100%

    โดยเม็ดเงินดังกล่าว นำไปลงทุนใน การร่วมลงทุนและการลงทุนในบริษัทที่ ปตท.ถือหุ้น 100% มากที่สุด ถึง 101,205 ล้านบาท หรือคิดเป็น 61% ของเงินลงทุนทั้งหมด ส่วนที่รองลงมาคือธุรกิจท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ที่ใช้เม็เงินลงทุน 27,527 ล้านบาท หรือ 16% ส่วนการลงทุนในสำนักงานใหญ่ , ปิโตรเลียมขั้นปลาย และ ก๊าซธรรมชาติ ใช้สัดส่วนเม็ดเงินรองลงมาตามลำดับคือ 15,695 ล้านบาท (9%) ,  11,779 ล้านบาท (7%) และ 10,908 ล้านบาท (7%)      
     แต่หากแยกออกเป็นรายปี  การลงทุนส่วนใหญ่ของ ปตท. เป็นการลงทุนในกลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติ และการร่วมทุนและการลงทุนในบริษัทที่ ปตท.ถือหุ้น 100% อาทิ ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ การขยายขีดความสามารถนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (แอลเอ็นจี) การขยายงานของธุรกิจน้ำมันและธุรกิจค้าปลีกทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 

    โดยแหล่งเงินหลักที่ ปตท. คาดว่าจะนำมาใช้ในการลงทุนตามแผนดังกล่าวข้างต้น จะมาจากเงินสดจากการดำเนินงาน รวมถึงจากการก่อหนี้ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ทั้งนี้แผนการลงทุนข้างต้นเป็นแผนการลงทุนของ ปตท.เท่านั้น ไม่รวมแผน การลงทุนของบริษัทในเครือ
    ทั้งนี้ PTT ได้เปิดเผยผลประกอบการงวดปี 2561 ว่าบริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิ 119,684 ล้านบาท ลดลง 15,496 ล้านบาท หรือ  11.5% จาก 135,180 ล้านบาท ในปี 2560 โดยกระแสเงินสดของ PTT สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีกระแสเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิจำนวน 125,995 ล้านบาท โดยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด จำนวน 166,189 ล้านบาท เป็นผลให้เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวดเท่ากับ 292,184 ล้านบาท

    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานมีจำนวน 267,801 ล้านบาท มาจากกำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ตามงบกำไรขาดทุนจำนวน 119,684 ล้านบาท ปรับปรุงด้วยรายการกระทบยอดกำไรสุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน โดยรายการหลักที่มีผลให้กระแสเงินสดเพิ่มขึ้น ได้แก่ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายรวมจำนวน 123,556 ล้านบาท ภาษีเงินได้จำนวน 53,647 ล้านบาท กำไรส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมจำนวน 45,726 ล้านบาท และ ต้นทุนทางการเงินจำนวน 27,627 ล้านบาท รวมทั้งมีการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ดำเนินงานสุทธิลดลงจำนวน 44,043 ล้านบาท และมีเงินสดจ่ายภาษีเงินได้จำนวน 45,371 ล้านบาทบทความอื่นๆที่น่าสนใจRECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh