บทความแนะนำ

คุณภาพคนไทยอยู่ตรงจุดไหนของอาเซียน

คุณภาพคนไทยอยู่ตรงจุดไหนของอาเซียน

     เป็นที่รู้กันว่า คนคือทรัพยากรที่สำคัญที่สุด แต่ไม่ได้หมายความมีคนมากๆแล้วจะดีเสมอไป เพราะมีมากแต่ไร้คุณภาพ แทนที่จะเป็นคุณกลับจะกลายเป็นโทษเสียอีก ดังนั้น ความสำคัญจึงอยู่ที่การพัฒนาคุณภาพคน
    

      ในปี 2018 ASEAN ได้จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพคนของประเทศสมาชิก 10 ประเทศ มาดูกันว่ามีปัจจัยชี้วัดอะไรบ้าง
1.ความสามารถในการดูแลสุขอนามัย โดยวัดจากอายุขัยเฉลี่ยประชากร 
    แน่นอนว่า คุณภาพคนจะมีได้ต้องมีพื้นฐานจากสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง 
2.ความสามารถในการศึกษาเล่าเรียน โดยวัดจากจำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยประชากร
    สุขภาพดี แต่ไม่มีความรู้ ก็ยังไม่ถือว่าเป็นคนมีคุณภาพ
3.ความสามารถในการมีมาตรฐานการครองชีพที่ดี หรือ มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยวัดจาก รายได้ต่อประชากร
    เมื่อนับ 3 ปัจจัยเหล่านี้มารวมกันทำให้ได้ดัชนีการพัฒนาคนแห่งอาเซียน หรือ Human Development Idex หรือ HDI 

 

    HDI มีสเกลตั้งแต่ 0-0.1000 แบ่งเป็นช่วงๆดังนี้ การพัฒนามนุษย์ในระดับ "สูงมาก" จะอยู่ช่วงสเกล 0.800 ขึ้นไป ในปี 2017 ตามกราฟพบว่า มีเพียง สิงคโปร์ บรูไน และมาเลเซียเท่านั้นที่อยู่ในระดับท็อปนี้ 
    รองลงมาเป็นการพัฒนาในระดับ 'สูง' มีสเกลตั้งแต่ 0.700-0.799 มีเพียงไทยเท่านั้นที่ติดอันดับ โดยมีคะแนนอยู่ที่ 0.755 ยังขาดอีก 0.045 เท่านั้น ถึงจะติดกลุ่มแรก 
    ส่วน 6 ประเทศที่เหลืออยู่ในระดับ 'ปานกลาง' ได้แก่ ฟิลิปปินส์ จ่อหลังไทยติดๆ อินโดนีเซีย เวียดนาม สปป.ลาว กัมพูชา และเมียนมา

 
  

     มีข้อสังเกตุว่า ความรวดเร็วในการพัฒนาคนของกัมพูชา เมียนมา สปป.ลาว และเวียดนามอยู่ในอัตราที่สูง เรียงลำดับดังนี้ กัมพูชา 17% เมียนมา 15% สปป.ลาว 14% และเมียนมา 12% เมื่อเทียบจากปี 2000 ถึง 2017 
    ส่วนไทยมีความรวดเร็วในการพัฒนาคนอยู่ในอัตรา 11% เท่ากับสิงคโปร์ ขณะที่อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และมาเลเซียอยู่ในอัตรา 8% และบรูไน 3% 
 บทความอื่นๆที่น่าสนใจRECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh